Dod â’r syniad yn fyw!

Wel, dyma ni! Blog cyntaf ar y wefan – lle ydw i am ddechrau?!

Llwyddo’n Lleol

Rydw i wedi bod yn ffodus iawn o gael fy nerbyn yn rhan o gohort Ionawr 2021 o Llwyddo’n Lleol – cynllun 10 wythnos sydd yn helpu pobl ifanc o Wynedd a Môn i gynllunio a meddwl am eu dyfodol, a hynny wrth aros yn eu milltir sgwâr! O fewn y 10 wythnos rydym yn cael arweiniad a mentora drwy gefnogaeth arbenigwyr lleol, yn ogystal â £1000 i ddatblygu ein syniad i fod yn fusnes llwyddiannus. Ar ôl ymchwilio ac edrych ar fusnesau criw haf diwethaf, roeddwn yn gwybod mai Llwyddo’n Lleol oedd y ffordd orau ymlaen i mi gychwyn meddwl a datblygu’r ap, felly es amdani a gwneud cais!

Bellach, rydym hanner ffordd drwy’r sesiynau ar zoom – lle mae 7 ohonom sydd yn rhan o’r cohort yn cyfarfod gydag arbenigwyr busnes am ddwy awr i gael cymorth a rhannu syniadau. Mae’r pum wythnos diwethaf wedi hedfan, a dwi’n teimlo fel fy mod wedi cyflawni gymaint yn barod! Mae wedi gwneud i mi sylweddoli faint o bethau sydd wir angen meddwl amdanynt wrth feddwl am greu ap, a phopeth sydd yn dod ynghlwm ag o – o greu gwefannau cymdeithasol i drio cael amcanbris creu ap, o brynu ‘domain name’ fy hun i’r wefan / e-bost i drefnu rhywun i ddylunio logo i mi! Mae o i gyd yn hynod gyffrous ac rwyf yn mwynhau’r broses yn fawr iawn!

Dyma aelodau eraill cohort Ionawr 2021 Llwyddo’n Lleol, mae’n bleser cael cyd-weithio a rhannu syniadau hefo nhw pob wythnos felly cliciwch ar y linc ar eu henwau i ddarganfod mwy amdanynt :

Cadwch lygaid allan dros yr wythnosau nesaf, lle bydda i yn ysgrifennu post mwy manwl am bob unigolyn a’u menter nhw – ffordd dda i chi ddod i adnabod pob un a’i syniadau unigryw.

Dyma ni, y criw! Mae’r fideos yma yn cyflwyno ein syniadau ar dudalen facebook Llwyddo’n Lleol!

Cyfryngau Cymdeithasol

Dwi’n berson sydd wastad yn sgrolio drwy facebook neu instagram, ac wrth fy modd yn dod o hyd i fusnesau bach lleol newydd i allu eu dilyn. Dwi’n gwybod felly pa mor bwysig ydi cael cyfrif ar y gwefannau cymdeithasol er mwyn gallu hyrwyddo busnesau bach – roedd angen i mi gael rhai mewn lle cyn gynted â phosib felly! Mae’r gefnogaeth dwi wedi ei dderbyn ers creu’r cyfrifon instagram a facebook Arwyddo yn anhygoel, a gallai ddim diolch i chi gyd ddigon!

Erbyn heddiw – mae dros 700 ohonoch yn fy nilyn ar instagram – a hynny dim ond 9 diwrnod ar ôl i mi ei greu. Diolch yn fawr iawn – mae wir yn meddwl gymaint, a doeddwn i ddim yn disgwyl yr ymateb yma. Rwyf wedi derbyn negeseuon lyfli – rhai wedi fy ngwneud yn emosiynol iawn – gan bobl yn dweud faint fydd yr ap yma yn golygu iddyn nhw a pham bod angen creu un a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gwybod eich bod chi, fel finnau, yn gweld gwerth i’r ap yn anhygoel a dwi’n ddiolchgar iawn.

Gobeithio bydd y cyfrifon yn parhau i dyfu dros yr wythnosau nesaf, ac y caf barhau i’ch diddori gyda fideos, lluniau a ffeithiau gwahanol!

Yn y wasg!

Pythefnos yn ôl, (11/02/21), es i i’r ysgol i ffilmio pwt ar gyfer y Newyddion ar S4C – wel am gyffrous! Roedd hyn ychydig bach yn ‘daunting’ fodd bynnag, oherwydd mae’n golygu fy mod yn rhoi fy hun a’r syniad bach yma allan i’r byd ei weld! Cefais fy nghyfweld gan Nia Cerys y tu allan i’r ysgol, yn ateb cwestiynau megis pam fy mod yn creu’r ap yma, sut fydd yr ap yma yn helpu unigolion, lle ydw i bellach yn y broses o greu’r ap ac oes cynnydd wedi bod yn y diddordeb mewn dysgu arwyddo yn ddiweddar. Unwaith nes i gychwyn siarad, es i deimlo’n ddigon cyfforddus ac yn teimlo fel nad oedd y camera yno. Cefais gyfle i ddangos ychydig o arwyddion hefyd, cyn cael sgwrs hefo Nel a’i Mham, Iona. Aeth yr amser yn sydyn wrth ffilmio – un peth oedd yn niwsans fodd bynnag oedd y tywydd! Roedd hi’n ofnadwy o oer a gwyntog… a fina’ wedi mynd i’r drafferth o gyrlio fy ngwallt.. ha!!! Profiad ffilmio positif iawn, ac rydw i mor falch o Nel hefyd a’r ffordd y gwnaeth hi siarad.

Cafodd ei ddarlledu ar y teledu nos Fercher, 17/02/21, ac roeddwn yn falch iawn efo’r ffordd y roedd wedi troi allan. Mae’r ymateb ar ôl iddo gael ei ddarlledu wedi bod yn anhygoel – diolch i bawb am eich negeseuon caredig. Mae hyn wedi agor drysau i mi nawr gyda chyfleoedd newydd yn codi, felly mae hyn yn gyffrous iawn.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl a gyhoeddwyd ar BBC Cymru Fyw yn dilyn y darllediad.

Dyma bwt amdanaf i, Mirain ac Alaw yn y Cambrian News. Cawsom y cyfle i siarad am ein menter ni a beth yw ein busnesau. Roedd yn gyfle gwych i gael ein syniad allan i bobl gychwyn dod i wybod amdanom ac am y cymorth rydym yn ei dderbyn gan Llwyddo’n Lleol. Roedd hyn cyn i fi ac Alaw sefydlu ein gwefannau cymdeithasol ac felly roedd yn ffordd dda o gyflwyno ein hunain ac ein syniad i’r ardal!

Creu logo

Wel. Logo. Rhan fawr o greu busnes swni’n ddweud… yn enwedig fi sydd angen meddwl am icon i’r ap! Roeddwn yn bendant yn gwybod fy mod eisiau cael rhywun proffesiynol i ddylunio logo i fi, er mwyn ei gael yn unigryw. Dwi’n teimlo pe bawn wedi ei gynllunio fy hun, mi fuaswn wedi gwneud logo yn defnyddio lot o ‘copy a paste’ a ddim yn rhoi stamp unigryw arno. Dyna pryd roeddwn yn gwybod roeddwn eisiau gweithio gyda Heledd Owen i ddylunio logo. Mae gwaith Heledd yn lliwgar, hwyl ac unigryw ac ers misoedd bellach rydw i wedi bod yn ei dilyn ar ei gwefannau cymdeithasol ac yn mwynhau gweld ei dyluniadau newydd. Rydw i wrth fy modd hefo’i gwaith hi ac wedi prynu sawl eitem oddi ar ei siop hefyd!

Rhoddais syniad i Heledd o ba fath o beth y buaswn yn hoffi ei weld, ac mae hi wedi ticio pob bocs. Dw i wrth fy modd hefo beth mae hi wedi dod i fyny hefo – a gobeithio eich bod chi hefyd! Dyma’r logo ar gyfer fy ngwefannau cymdeithasol, mi fydd eicon yr ap yn symlach a llai prysur gan ei fod yn faint llai. Mae’r dwylo yn arwyddo’r llythyren ‘A’, ac yn ddwylo hollol unigryw gan fod Heledd wedi ei dylunio ei hun. Mae’r ‘dwdls’ bach lliwgar o’u hamgylch yn cynrychioli ei gwaith unigryw, rhywbeth rydw i wrth fy modd hefo, ac mae’r amrywiaeth o liwiau yn cynrychioli fy mhersonoliaeth hwyl, positif a lliwgar. Rydw i’n gwsmer hapus iawn, ac yn argymell Heledd i unrhyw un sydd yn chwilio am ddyluniad, neu os ydych yn chwilio am anrheg i rywun – mae ganddi gynhyrchion lyfli yn ei siop. Diolch eto Heledd – ti’n ffab!!!

Instagram Heledd // Facebook Heledd // Gwefan

Creu cystadleuaeth?!

Pob wythnos hefo Llwyddo’n Lleol, rydw i’n cael her i’w gwblhau ar y gwefannau cymdeithasol. Wythnos yma, mae gofyn i ni greu cystadleuaeth! Mae’n anodd i mi, dwi’n meddwl, i greu cystadleuaeth gan nad oes gen i gynnyrch i’w gynnig na hyd yn oed gwasanaeth eto! Ar ôl dipyn o drafod a meddwl, dwi’n meddwl fy mod wedi dod o hyd i’r cynnyrch perffaith i’w gynnig. Dwi’n lwcus iawn hefyd o gael cyfraniad oddiwrth tair merch sydd â busnesau anhygoel – na’i ddim cyhoeddi pwy na be rŵan.. ond gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar fy instagram nos Fercher yma (24/02/21) i weld beth sydd ar gael yn fy nghystadleuaeth. Dwi’n teimlo’n ffodus iawn o gael eu cyfraniad nhw, gan fy mod wrth fy modd gyda’u busnesau ac wedi eu cefnogi ers tro bellach.

Cystadleuaeth ar ei ffordd felly… am hynod gyffrous!!!!

Dyna ni am rŵan felly… mi wna’i eich diweddaru chi ymhen pythefnos! Os oes gennych unrhyw awgrymiadau o gynnwys i fy mlog, gyrrwch neges neu e-bost – mi fydd pob awgrym yn fy helpu i feddwl ymlaen. Cofiwch gadw golwg allan ar fy ngwefannau cymdeithasol i weld beth sydd yn mynd ymlaen tu ôl i’r llenni! Diolch

4 thoughts on “Dod â’r syniad yn fyw!

  1. Mae’r wefan yn hollol wych Lois, Mi ddywedai eto dwi’n meddwl dy fod yn seren a wir mae yna ddyfodol disglair o dy flaen, POB LWC yn y byd i ti a caria’n mlaen bod yn chdi 😊

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s