Gonestrwydd

Mae’r bythefnos dwytha’ wedi bod yn heriol i fod yn hollol onest hefo chi – teimlo fel fy mod wedi colli’r cymhelliant i barhau i weithio ar stwff, colli’r amynedd i greu post diddorol ar gyfer y gwefannau cymdeithasol a cholli’r awydd i weithio. Dwi’n berson hollol bositif fel arfer, rhywun sydd wastad llawn egni ac yn hapus, felly roedd teimlo fel hyn yn anarferol i fi ac roeddwn yn rhoi amser caled i fi’n hun am deimlo fel hyn ac am beidio â mynd ati i wneud gwaith. Roedd gwneud hyn yn gwneud i mi deimlo yn hyd yn oed gwaeth, ac felly yn fy mhwsio yn bellach i ffwrdd o’r laptop ac roedd yr awydd i wneud unrhywbeth yn diflannu.

Ar ôl cael amser i fyfyrio, dwi’n meddwl mai un o’r rhesymau dros hyn yw mynd yn ôl i weithio. Ers diwedd Rhagfyr, rydym wedi bod yn gweithio o adref hefo’r ysgol lle roedd y gwersi byw i gyd ar-lein. Dwi’n byw ym Mhwllheli a gweithio ym Mangor, felly allwch chi ddychmygu wrth weithio o adref fy mod wedi arbed llawer o amser – arbed 50 munud ddwy ffordd o ddreifio ac arbed oriau yn y bore’ o beidio gorfod deffro wedi 6 i wneud fy hun yn barod! Felly pan aethom yn ôl ganol fis Mawrth, roedd yn sioc i’r system braidd! Doeddwn heb godi wedi 6 ers misoedd, na chwaith wedi gorfod dreifio yn ôl a blaen pob diwrnod i Fangor – roedd hyn felly yn golygu fy mod wedi blino yn ofnadwy yn cyrraedd adref pob diwrnod, a oedd wedyn yn golygu fod gen i ddim y mynadd i fynd ati i weithio ar y laptop ar ôl gweithio drwy’r dydd.

Mae hyn yn swnio fel fy mod yn cwyno – tydw i ddim o bell ffordd! Dim ond eisiau egluro fy sefyllfa. Mae pawb sydd yn fy adnabod yn gwybod fy mod ddim yn ‘morning person’ o gwbl, felly dyna dwi’n meddwl yw’r broblem yma.. ha! Dim ond mater o ddod i arfer eto ydi o – a dwi’n siŵr y byddaf yn iawn ar ôl y Pasg yma i fynd yn ôl i rwtin a chael gafael arni eto. Mae o ychydig bach yn rhyfedd hefyd – gwybod fy mod yn mynd mewn i fy nhymor olaf yn Ysgol Tryfan. Mae’r ferch dwi’n gymhorthydd iddi ym Mlwyddyn 11, ac felly yn gadael yr ysgol Haf yma, felly nes i benderfynu mai dyma oedd yr adeg ‘perffaith’ i fi benderfynu be dwi’n mynd i wneud nesaf a dyna pryd nes i benderfynu fy mod am fynd yn ôl i’r Brifysgol i wneud cwrs blwyddyn ymarfer dysgu Cynradd. Ers dwi’n ifanc, mae hyn yn rhywbeth rydw i wedi ei grybwyll sawl gwaith – tyfu i fyny yn dynwared bod yn athrawes adref, ac yna meddwl yn ddwys am y peth yn y Brifysgol. Mae ‘If not now… when?’ wedi bod yn mynd rownd yn fy mhen erstalwm ac felly dyma ni. Dwi wrth fy modd yn gweithio yn Nhryfan, mae’n ysgol anhygoel ac mae wedi bod yn bleser cael cyd-weithio hefo pawb. Mi fydd gadael yn anodd iawn, ac mae hynny wedi bod yn chwarae ar fy meddwl i hefyd.

Gorffen Llwyddo’n Lleol

Efallai rheswm arall dros golli’r cymhelliant yma yw bod cynllun 10 wythnos Llwyddo’n Lleol wedi dod i ben. Roedd cyfarfod pob wythnos fel criw yn fy nghadw i fynd – roedd gennym sialens i’w gwblhau pob wythnos ar y cyfryngau cymdeithasol, ac roedd cwblhau hynny yn rhoi’r hwb i fi bostio rhywbeth ac i barhau. Mae colli’r cyswllt wythnosol yna wedi rhyw fath o dorri rwtin, a dwi’n teimlo ychydig bach ar goll! Er dweud hynny, braint oedd cael bod yn rhan o gohort Llwyddo’n Lleol eleni, ac roedd yn brofiad anhygoel cael pitch’io ein syniad i banel o bobl ar yr wythnos olaf. Roedd gofyn i ni gyflwyno ein syniad mewn 3 munud i banel o 3, lle roedden nhw wedyn yn dewis eu hoff pitch i ennill gwobr ariannol o £1000.

Llongyfarchiadau anferthol i Dan ar ennill y pitch – llwyr haeddiannol ac roedd ei gyflwyniad 3 munud yn anhygoel. Busnes Dan yw cynnig gwasanaeth tynnu lluniau, fideos ac arolygu yn defnyddio drone. Mae wedi cwblhau gwaith arbennig hyd yn hyn, ac fel y gwelwch o’i luniau isod, mae’n llwyddo i wneud hyn yn anhygoel.

Facebook Dan | Instagram Dan

Diolch hefyd i chi gyd! Roedd cystadleuaeth ‘Barn y Bobl’ hefyd yn cael ei gynnal gan Golwg360, lle’r oedd gennych chi’r cyfle i bleidleisio ar gyfer eich hoff syniad busnes a siwrne pwy rydych chi wedi ei fwynhau fwyaf. Roedd y wobr ariannol o £1000 yma yn cael ei rannu rhwng y 1af, 2il a 3ydd. Roedd yn fraint o gael 1af yn y bleidlais yma, felly diolch i chi gyd! Mae’n meddwl gymaint eich bod chi gyd yn gweld budd i fy ap i, ac eich bod wedi mwynhau dilyn fy siwrne ar y cyfryngau cymdeithasol. Mi fydd yr arian yma yn mynd tuag at ddatblygu’r ap, felly diolch eto.

Canolbwyntio ar fi!

Er fy mod yn parablu am golli cymhelliant a pheidio gweithio, un peth dw’i wedi mwynhau ydi cael mynd allan am dro a mwynhau’r tywydd braf! Dwi’n ffodus iawn o gael byw mewn ardal mor hardd lle mae amryw o lefydd braf i gael mynd i grwydro. Mae llacio ychydig ar gyfyngiadau Covid wedi bod o fudd mawr i fi, lle dw’i wedi cael neidio yn y car i fynd i grwydro, a chael cyfarfod ffrindiau tu allan unwaith eto.

Dyma ychydig o luniau sydd yn cyfleu harddwch fy ardal leol.

Dwi’n trio rhoi mwy o sialensiau i fyny ar instagram rŵan, lle dwi wedi rhoi llun i fyny o sut mae arwyddo llythrennau’r wyddor, ac yna mi fydda’i yn postio llun o air wedi ei sillafu a bydd gofyn i chi geisio gweithio allan beth mae yn ei sillafu. Mae hyn yn ffordd dda i chi ymarfer eich ‘fingerspelling alphabet’, a cheisio gweithio allan beth mae’n ei sillafu. Cadwch lygaid allan ar instagram felly i weld beth fydd y gair / frawddeg nesaf!

Ar y funud, rydw i’n ceisio cynllunio gwahanol bethau i wneud hefo’r blog a instagram, gan obeithio creu fideos diddorol a rhannu mwy o straeon a phrofiadau gan unigolion gwahanol hefo chi! Does dim datblygiad mawr i’ch diweddaru am greu’r ap chwaith mae arna i ofn. Dwi dal yn y cyfnod o wneud ymchwil i mewn i faint mae’n ei gostio i ddatblygu ap – dwi wedi cael dipyn o brisiau amrywiol gan gwmnïau gwahanol, ac felly angen parhau i ymchwilio ac yna dod o hyd i arian i wireddu fy mreuddwyd o greu adnodd i helpu annog dysgu iaith arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych chi wedi cyrraedd y darn yma – diolch o waelod calon am ddarllen! Dwi’n gwybod fod y blog yma yn dod ar draws fel fy mod yn cwyno dipyn, ond dwi wedi gaddo i fy hun fy mod yn bod mor onest â phosib yma, ac yn barod i rannu pwy ydw i hefo chi! Digwydd bod, rydw i wedi cael wythnosau ychydig bach yn anghynhyrchiol, ac mae hyn yn wir amdanom ni gyd weithiau dwi’n siŵr! Mae hi bellach yn wythnos newydd, a dwi’n edrych ymlaen at weld beth alla’i gyflawni wythnos yma a lle alla’i fynd nesaf!

One thought on “Gonestrwydd

  1. Ti di un o’r bobl mwya positif dwi’n ‘nabod ond ma pawb yn cael cyfnodau fel hyn. Mor bwysig bod yn onest am hyn felly diolch am dy flog. Dwi di bod yn lwcus iawn cael gweithio efo ti dros y blynyddoedd diwetha a dwi’n 100% sicr fyddi di yn athrawes arbennig xx

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s