Lle dwi arni wan?

Fel dwi’n dweud ar ddechrau pob blog… lle mae’r bythefnos dwytha’ wedi mynd?! Mae o’n teimlo na dim ond ddoe oni’n ysgrifennu’r post dwytha’! Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn, dwi bellach nol yn yr ysgol ar ôl Gwyliau Pasg, ac yn aradeg yn dod yn ôl fewn i rwtin – y boreau cynnar a’r dreifio yn ôl a ‘mlaen yn cychwyn dod yn haws erbyn heddiw! Dwi dal ddim yn ôl i fod yn fy ‘normal self’ ‘lly, dal ychydig tawelach ar y cyfryngau cymdeithasol, a thrio cymryd un dydd ar y tro – a dwi dal i drio cysuro fy hun gan ddweud fod hynny yn oce! Dwi rhy galed ar fy hun weithiau ac yn mynd i deimlo’n ddrwg am beidio â phostio ar y cyfryngau yn aml… ond mae’n iawn i bawb cael brêc bach!! Fedrwn ni gyd ddim gwneud pob dim pob tro! 🙂

Penderfynu ar y geiriau terfynol…

Ychydig wythnosau yn ôl, fe gynhaliais holiadur er mwyn ceisio gweld eich barn ar wahanol agweddau o’r ap wrth i fi fynd ati i gynllunio. Un o’r agweddau yna oedd pa fath o eiriau / categori o eiriau hoffech ei weld ar yr ap. Mae hyn wedi bod yn fuddiol iawn i mi wrth fynd ati i lunio rhestr – mae o i weld yn ‘never-ending’ ar y funud! Dwi’n trio meddwl beth fyddai orau ar gyfer y lansiad, ond i fi, mae popeth yn bwysig i’w gynnwys felly mae’n anodd tynnu llinell. Er dweud hynny, dw’i bellach wedi pasio 300 gair a dwi’n meddwl bod mwy y gallai ychwanegu hefyd!

Yn amlwg, 300 gair cychwynnol yw hyn, ac wrth ddiweddaru’r ap pob hyn a hyn bydd mwy yn cael ei ychwanegu felly dwi ddim yn poeni gormod am faint o eiriau a pa eiriau dwi eisiau cychwyn hefo nhw. Dwi wedi ceisio cynnwys categorïau megis teimladau, aelodau’r teulu ac efallai arwyddion fuasai’n ddefnyddiol mewn siopau, caffis ac ysgolion. Plîs, os oes rhywbeth penodol rydych eisiau i fi gynnwys, neu unrhyw gategori penodol, plîs cysylltwch â fe wna’i fy ngorau i’w gynnwys neu i’w gynnwys mewn diweddariad cynnar ar ôl ei lansio.

Dyma grys-t nes i brynu ychydig flynyddoedd yn ôl sydd yn defnyddio’r wyddor BSL i sillafu’r gair LOVE. Roedd yn grys-t elusen os dwi’n cofio’n iawn, ond mae cwmni arall – Deaf Identity – sydd yn gwneud pethau tebyg ac maent am gael gwerthu eu cynnyrch yn John Lewis, sydd yn golygu y byddent yn creu hanes drwy fod y cwmni cyntaf gan bobl fyddar i gael eu cynnwys mewn ‘pop-up’ yn un o siopau mwyaf Prydain! Cerwch am sbec ar eu gwefan! https://www.deafidentity.com/

Instagram

Dwi wrth fy modd yn eich diweddaru ar instagram, a cheisio darparu amrywiaeth i chi o ffeithiau diddorol, sialensiau dyfalu gair, lluniau, fideos a reels bach sy’n hwyl (er fy mod wedi bod ychydig distawach yn ddiweddar!). Wrth holi ar fy ‘stories’ pa fath o bethau rydych chi yn hoffi ei weld, roedd yr ymateb yn amrywio, sydd yn dda i glywed gan fod pawb yn hoffi pethau gwahanol ac mae’n rhoi’r hwb i fi wedyn i barhau i bostio amrywiaeth. Gwelwch enghreifftiau diweddar o beth sydd wedi ei bostio ar fy instagram (heb gynnwys reels).

Gwersi BSL

O’r diwedd, ar ôl bron i flwyddyn allan dwi’n ôl yn y coleg! Mae fy ngwersi BSL hefo Coleg Llandrillo wedi bod ar-lein ar zoom ers y cyfnod clo cyntaf – roedd hynny yn golygu gwneud fy asesiadau ‘Advanced Skills Level 3’ i gyd ar-lein ar zoom. Mae o wedi bod yn heriol i ddweud y gwir, gan fod pawb yn fach ar y sgrin – roedd hyn felly yn golygu bod darllen gwefusau, mynegiant y wyneb a gweld siâp y dwylo reit anodd. Er dweud hynny, roeddwn mor falch o gael parhau hefo fy ngwersi ar-lein, a pasio fy asesiadau i gyd – er fy mod yn poeni amdanynt ond wan dwi’n ôl yn y coleg dwi’n edrych ymlaen at ddatblygu fy sgiliau arwyddo ymhellach a gobeithio cwblhau Lefel 3 cyn yr Haf.

Dwi wedi bod yn cael fy ngwersi BSL i gyd dan arweiniad Coleg Llandrillo,

  • Cyflwyniad i BSL
  • Lefel 1
  • Lefel 2
  • Advanced Skills Lefel 3
  • Lefel 3

Alla’i ddim brolio nhw digon, ac mae’r 5 mlynedd dwytha’ wedi hedfan heibio, ond dwi wedi dysgu cymaint. Mae fy sgiliau BSL wedi datblygu cymaint a dwi wedi mwynhau fy hun yn arw a hefyd creu ffrindiau newydd. Dwi’n argymell i unrhyw un sydd hefo diddordeb mewn dysgu arwyddo i fynd drwyddyn nhw (os o’r Gogledd), a chewch weld a darllen mwy ar- https://www.gllm.ac.uk/courses/deaf-studies-and-sign-language/?iaith=cy

Cefnogi busnesau lleol

Efallai eich bod wedi gweld cwmni newydd yn ymddangos ar eich cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar – Dillad Nant. Mae eu cynnyrch yn edrych yn ffab a dwi’n edrych ymlaen i brynu darn ganddynt yn fuan. Dyma bwt amdanyn nhw –

Rydw i (Jack) a fy mrawd Luke yn rhedeg brand ffasiwn newydd Dillad Nant sydd wedi’i leoli yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Dechreuon ni ein taith ym mis Chwefror 2021, ac rydym ni’n mwynhau pob eiliad yn siarad â chwsmeriaid a busnesau bach eraill. Dilynwch ni ar instagram neu facebook I gysylltu â’r busnes a rhannu eich straeon gyda ni!

Instagram Dillad Nant | Facebook Dillad Nant

Diolch eto am eich cefnogaeth ddiddiwedd, dwi’n gwerthfawrogi pob like, comment, follow a neges gan bob un ohonoch. Croeso i chi yrru neges unrhyw dro, dwi wrth fy modd yn darllen pob un. Diolch!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s