Cerdded 25 milltir?

Wythnos Ymwybyddiaeth Byddardod

Pob blwyddyn, mae’r UK Council on Deafness yn cyd-weithio gyda sefydliadau ac elusennau eraill yn y maes byddardod i gydlynu wythnos ymwybyddiaeth byddardod. Wythnos i godi ymwybyddiaeth i anghenion 1 o bob 6 unigolion byddar neu drwm eu clyw yn y DU yw’r wythnos yma. Ei nod yw hyrwyddo agweddau cadarnhaol byddardod, i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac i godi ymwybyddiaeth o’r ystod enfawr o sefydliadau sydd yn cefnogi ffrindiau a theuluoedd pobl sydd yn fyddar. Ffocws yr wythnos flwyddyn yma yw ‘Coming Through it Together’ – sydd yn golygu eu bod yn cyd-weithio er mwyn codi ymwybyddiaeth er mwyn sicrhau fod pawb yn ymgyrchu gyda’i gilydd gan ffocysu ar bositifrwydd.

Maent hefyd hefo’r nod o wella mynediad tuag at addysg, iechyd, gofal cymdeithasol a chyflogaeth. Maen nhw’n anelu i sicrhau fod gan bobl y wybodaeth hygyrch y maent ei angen a hefyd yn ceisio hysbysu’r Llywodraeth a’r cyhoedd am fyddardod a cholled clyw. Mae ceisio gwella ansawdd gwasanaethau ar gyfer pobl fyddar yn nod arall ganddynt hefyd, ac i barhau i ddangos pwysigrwydd cydraddoldeb, hygyrchedd a chydnabyddiaeth.

Mae’r UK Council on Deafness yn disgrifio’u hunain fel ‘national umbrella organisation for charities and professional bodies working in the field of deafness’.

Flwyddyn yma, o ganlyniad i’r pandemic a’r angen i fwy o bobl weithio o adref, mae anghenion pobl sydd yn fyddar neu hefo colled clyw wedi newid ychydig, ac felly mae’n bwysig fod yr anghenion yna yn cael eu deall a bod newidiadau angenrheidiol i wasanaethau wedi ei gwneud i gyfarfod yr anghenion.

Mae’r wythnos arbennig yma hefyd yn gyfle i hyrwyddo BSL – iaith sydd yn cael ei ddefnyddio gan dros 24,000 o bobl yn y DU.

Posteri gan UK Council on Deafness yw’r rhain, sydd yn helpu i gydlynu’r wythnos yma pob blwyddyn. Maent eisiau dathlu’r holl fudiadau ac elusennau ar draws y DU sydd yn helpu pobl fyddar, eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Beth am i chi ymarfer eich arwyddo wythnos yma – os nad ydych wedi dysgu’r wyddor eto, rhowch sialens i chi’ch hun i’w ddysgu a gyrrwch fideo draw drwy DM ohonoch yn sillafu eich enw ar instagram! Mi fydda’i yn rhannu mwy o wybodaeth a fideos diddorol ar fy nhudalen instagram drwy gydol yr wythnos felly cadwch lygaid allan!

Sut felly mae bod yn ‘Deaf Aware’?

Dyma boster defnyddiol gan y UK Council on Deafness sydd yn rhoi ychydig o ‘tips’ defnyddiol a pethau hynod bwysig i gofio wrth gyfathrebu gyda pobl sy’n fyddar neu hefo colled clyw.

I ehangu ar bwynt rhif 3 – dwi wedi gweld hyn yn digwydd ac mae o mor dorcalonnus – rhywun wedi dweud rhywbeth mewn criw o ffrindiau, ond tydi un unigolyn sy’n fyddar heb glywed yn iawn ac yn gofyn iddynt ailadrodd, ond yr ymateb y cafodd oedd ‘o ddim ots!’ Yndi.. mae o ots!!!! Peidiwch byth a gwneud i rywun deimlo fel nad oes gennych amynedd hefo nhw, neu fod beth rydych yn ei ddweud ddim yn bwysig iddyn nhw – sydd wedyn yn dod a fi at bwynt rhif 4… peidiwch â rhoi’r ffidl yn y to! Os tydi rhywun ddim yn eich deall, peidiwch â rhoi’r gorau iddi, parhewch i geisio egluro neu i egluro mewn ffordd wahanol.

Adnoddau defnyddiol

Dyma restr o gwahanol bethau gallwch ei wneud wythnos yma boed mewn ysgol, adref neu mewn clybiau.

  • Twinkl – mae gan twinkl llwyth o adnoddau addysgiadol gwahanol, ac felly maent wedi creu pecyn arbennig ar gyfer yr wythnos yma sydd llawn adnoddau a ffeithiau. https://www.twinkl.co.uk/event/deaf-awareness-week-2021
  • British-Sign – Mae gan y wefan British-Sign llwyth o adnoddau diddorol, fel dangos sut i arwyddo rhai geiriau, cyfle i chi greu croesair arwyddo eich hunain ond hefyd y gem ‘fingerspelling’ – gem lle mae gofyn i chi ddyfalu y gair sy’n gael ei sillafu allan – y cyflymaf yr ydych chi, y gorau fydd eich sgôr! https://www.british-sign.co.uk/fingerspelling-game/
  • Youtube – Mae amrywiaeth eang o fideos ar youtube sydd yn galluogi i chi ddysgu iaith arwyddo, sut i arwyddo i ganeuon neu sianeli pobl tebyg i Jazzy sydd yn creu fideos a vlogs o’i bywyd – mae hi yn fyddar ei hun!

Cerdded i godi arian!

Ychydig wythnosau yn ôl, ar y post yma – https://arwyddo.cymru/2021/03/22/cydnabyddiaeth-i-iaith-arwyddo/ -, nes i rannu stori Kim a Caio Cymru o Bwllheli i chi. I grynhoi’r stori yna, cafodd Caio ei eni 10 wythnos yn fuan, ac o ganlyniad i hyn roedd ychydig o oedi yn ei ddatblygiad ac felly penderfynodd Kim a theulu Caio gychwyn arwyddo hefo fo i helpu hefo cyfathrebu. Wrth ysgrifennu ei stori, nododd Kim faint o fudd fydd yr ap Arwyddo iddi hi, ei theulu, ffrindiau a’r gymuned leol.

Mae Kim felly wedi penderfynu cynnal taith gerdded 25 milltir hefo criw bychan i helpu codi arian i gyfrannu at ddatblygiad yr ap Arwyddo. Mae hi wedi penderfynu gwneud hyn oherwydd bod arwyddo yn rhywbeth sydd yn agos iawn at ei chalon, gan ei bod hi’n arwyddo’n ddyddiol gyda’i mab bach hoffus, Caio Cymru. Prin iawn oedd yr adnoddau cyfrwng Cymraeg oedd ar gael iddi ar y dechrau, felly mae ap tebyg i Arwyddo yn mynd i fod yn gymaint o gymorth i deuluoedd Cymraeg tebyg, ac i bobl eraill sydd eisiau dysgu. Gan fod hyn yn rhywbeth rwyf yn hynod ddiolchgar ohono ac yn weithred hynod glên, dwi wedi penderfynu ymuno hefo Kim ar y daith hefyd.

Mae tudalen JustGiving wedi cael ei sefydlu er mwyn casglu arian ar gyfer yr achos. Mi fuaswn yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad am hyn. Roedd creu tudalen crowdfunding fel hyn yn un opsiwn roeddwn wedi cysidro wrth feddwl am ddod o hyd i arian i greu’r ap yma, ond wastad wedi rhoi’r syniad i gefn fy meddwl. Dwi’n hynod ddiolchgar felly i Kim a’i ffrindiau am gael y syniad i fynd ar daith cerdded a hynny un un hir fel hyn er mwyn gallu casglu arian i gyfrannu at gread yr ap.

https://justgiving.com/crowdfunding/arwyddo – Diolch x

Diolch unwaith eto i chi gyd am ddarllen ac am fod mor gefnogol!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s