Blog

Croeso i blog ‘Arwyddo’! Yma mi fyddwn yn eich diweddaru ar beth sydd yn mynd ymlaen hefo’r ap, sut y mae’n datblygu a rhannu gwybodaeth ddiddorol hefo chi gan gynnwys cyfweliadau gydag unigolion gwahanol.

Teyrnged i Nain

Mae’n rhaid i mi ymddiheuro, mae ‘na 2 fis ers i mi ysgrifennu blog ddwytha’, ac mae yna gymaint wedi digwydd ers hynny. Mae pawb sydd yn fy adnabod yn gwybod fy mod yn berson pryderus iawn, sydd hefo tuedd i gorfeddwl popeth. Felly mae hynny a galaru dros golli Nain ddechrau mis Mai wedi golygu fy mod wedi ‘colli’ fy hun braidd, ac wedi stopio gwneud pethau roeddwn yn angerddol amdanynt – ysgrifennu’r blog yn un, a pharhau i bostio ar instagram yn un arall. Er dweud hynny, mae pethau cyffrous wedi digwydd yn ystod y misoedd dwytha’ hefyd,…

Darllen mwy

Cerdded 25 milltir?

Wythnos Ymwybyddiaeth Byddardod Pob blwyddyn, mae’r UK Council on Deafness yn cyd-weithio gyda sefydliadau ac elusennau eraill yn y maes byddardod i gydlynu wythnos ymwybyddiaeth byddardod. Wythnos i godi ymwybyddiaeth i anghenion 1 o bob 6 unigolion byddar neu drwm eu clyw yn y DU yw’r wythnos yma. Ei nod yw hyrwyddo agweddau cadarnhaol byddardod, i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac i godi ymwybyddiaeth o’r ystod enfawr o sefydliadau sydd yn cefnogi ffrindiau a theuluoedd pobl sydd yn fyddar. Ffocws yr wythnos flwyddyn yma yw ‘Coming Through it Together’ – sydd yn golygu eu bod yn cyd-weithio er mwyn codi ymwybyddiaeth…

Darllen mwy

Lle dwi arni wan?

Fel dwi’n dweud ar ddechrau pob blog… lle mae’r bythefnos dwytha’ wedi mynd?! Mae o’n teimlo na dim ond ddoe oni’n ysgrifennu’r post dwytha’! Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn, dwi bellach nol yn yr ysgol ar ôl Gwyliau Pasg, ac yn aradeg yn dod yn ôl fewn i rwtin – y boreau cynnar a’r dreifio yn ôl a ‘mlaen yn cychwyn dod yn haws erbyn heddiw! Dwi dal ddim yn ôl i fod yn fy ‘normal self’ ‘lly, dal ychydig tawelach ar y cyfryngau cymdeithasol, a thrio cymryd un dydd ar y tro – a dwi dal i…

Darllen mwy

Gonestrwydd

Mae’r bythefnos dwytha’ wedi bod yn heriol i fod yn hollol onest hefo chi – teimlo fel fy mod wedi colli’r cymhelliant i barhau i weithio ar stwff, colli’r amynedd i greu post diddorol ar gyfer y gwefannau cymdeithasol a cholli’r awydd i weithio. Dwi’n berson hollol bositif fel arfer, rhywun sydd wastad llawn egni ac yn hapus, felly roedd teimlo fel hyn yn anarferol i fi ac roeddwn yn rhoi amser caled i fi’n hun am deimlo fel hyn ac am beidio â mynd ati i wneud gwaith. Roedd gwneud hyn yn gwneud i mi deimlo yn hyd yn…

Darllen mwy

Cydnabyddiaeth i Iaith Arwyddo!

Mae’r wythnosau rhwng ysgrifennu y blogiau yma yn hedfan heibio!! Diolch i chi gyd am ddod yn ôl i ddarllen pob tro! Wythnos Iaith Arwyddo 2021 Mawrth 15 i Fawrth 21 2021 oedd wythnos iaith arwyddo ‘leni… ond pam? Nol ar Fawrth 18, 2003 cafodd iaith arwyddo ei gydnabod fel iaith leiafrif gan Lywodraeth Prydain. Roedd hyn yn rhywbeth roedd y British Deaf Association (BDA) wedi ceisio gwneud ers yr 80au! Cyn cael ei chydnabod fel iaith nol yn 2003, roedd miloedd o bobl ym Mhrydain wedi bod yn protestio er mwyn cael y gydnabyddiaeth yma – nol yn Gorffennaf…

Darllen mwy

Rhif 2… yn barod?!

Anodd coelio fod pythefnos wedi bod yn barod ers y blog cyntaf- boncyrs! Mae amser wir yn hedfan! Rhoi sylw haeddiannol i… Betsan Dafydd! Ychydig wythnosau yn ôl cefais neges fendigedig gan Betsan ar instagram (@betsan_makeup), yn nodi ychydig am bwy ydi hi ac am sut y bydd fy ap o fudd iddi hi. Roedd wedi fy ngwneud yn emosiynol a dweud y gwir – cael neges mor deimladwy. Dyna pam felly fy mod yn rhoi darn o fy mlog heddiw i rannu ei stori hi. Felly.. pwy yw Betsan? Mae hi’n 39 mlwydd oed, yn gweithio fel artist colur…

Darllen mwy

Dod â’r syniad yn fyw!

Wel, dyma ni! Blog cyntaf ar y wefan – lle ydw i am ddechrau?! Llwyddo’n Lleol Rydw i wedi bod yn ffodus iawn o gael fy nerbyn yn rhan o gohort Ionawr 2021 o Llwyddo’n Lleol – cynllun 10 wythnos sydd yn helpu pobl ifanc o Wynedd a Môn i gynllunio a meddwl am eu dyfodol, a hynny wrth aros yn eu milltir sgwâr! O fewn y 10 wythnos rydym yn cael arweiniad a mentora drwy gefnogaeth arbenigwyr lleol, yn ogystal â £1000 i ddatblygu ein syniad i fod yn fusnes llwyddiannus. Ar ôl ymchwilio ac edrych ar fusnesau criw…

Darllen mwy

Dilynwch y blog!

Wrth fewnbynnu eich ebost isod, cewch y diweddaraf o flog ‘Arwyddo’ yn syth i’ch ebost!