Teyrnged i Nain

Mae’n rhaid i mi ymddiheuro, mae ‘na 2 fis ers i mi ysgrifennu blog ddwytha’, ac mae yna gymaint wedi digwydd ers hynny. Mae pawb sydd yn fy adnabod yn gwybod fy mod yn berson pryderus iawn, sydd hefo tuedd i gorfeddwl popeth. Felly mae hynny a galaru dros golli Nain ddechrau mis Mai wedi golygu fy mod wedi ‘colli’ fy hun braidd, ac wedi stopio gwneud pethau roeddwn yn angerddol amdanynt – ysgrifennu’r blog yn un, a pharhau i bostio ar instagram yn un arall. Er dweud hynny, mae pethau cyffrous wedi digwydd yn ystod y misoedd dwytha’ hefyd, ond na’i rannu’r rheini hefo chi eto.

Dwi’n teimlo fy mod yn gallu agor allan yn dda wrth ysgrifennu yma, a chael pob dim allan o fy mhen ac i lawr ar bapur (wel… gwefan), a heddiw felly, dwi am sôn am Nain…

Nain

Nain bach annwyl, Nain bach fi, fi bia Nain a Nain bia fi. Roedd y dywediad yma wedi ei ysgrifennu ar addurn wal gan Nain, ac ar ei chwpan panad. Roedd yn ddywediad roedd Nain yn ei ailadrodd allan i fi pob tro roeddwn yn mynd i’w gweld, a hynny hefo rhyw diwn benodol. Dyna yw un o’r atgofion sydd yn chwarae yn fy mhen fwyaf ar hyn o bryd, clywed Nain yn dweud hynny. Roedd y ffordd roedd hi’n ei ddweud o mor hwyl.. a ciwt mewn ffordd, a dwi wastad yn gwenu pan dwi’n clywed hi’n ei ddweud o.

Jean odd Nain, roedd hi’n 78 oed ac yn wreiddiol o Sarn Mellteyrn ym Mhen Llyn. Priododd fy Nhaid ym mis Hydref 1965 yn gwisgo ‘white brocade ballerina-length dress and a coronet head-dress’, a waw del iawn oedd hi hefyd. (Disgrifiad yn y papurau newydd nol yn 1965 oedd hwnna haha) Aeth y ddau i drafeilio Iwerddon ar eu mis mel – ac mae gwerth clywed Taid yn sôn am yr hanesion. Lyfli hefyd yw clywed Taid yn sôn am sut roedd yn beicio i’w waith drwy’r stryd fawr ym Mhwllheli yn y boreau, ac roedd Nain yn sefyll tu allan i Polecoffs lle’r oedd yn gweithio. Roedd hi yno pob bore yr oedd yn pasio… yn aros amdano fo medda fo haha… a dyna sut ddechreuodd eu perthynas, hefo Nain yn oddeutu 18 oed.. cyn priodi pan yr oedd yn 21. Nes i wirioni yn clywed hyn i gyd. Profodd Nain lot trwy ei bywyd wedyn, ac fe gyfrannodd hynny at y math o berson yr oedd hi – person cryf a phenderfynol. Roedd Nain yn wariar, ac mae gen i gymaint o edmygedd ohoni – dwi’n gobeithio un diwrnod y byddai’r un mor gryf â hi, ac yn gwynebu heriau hefo’r un cryfder a hi.

Ers 6 mlynedd, roedd Nain wedi bod yn brwydro COPD – ‘chronic obstructive pulmonary disease’ – cymysgedd o gyflyrau ar yr ysgyfaint a oedd yn effeithio ar ei ysgyfaint. Roedd hyn yn golygu yr oedd yn gwisgo tiwbiau ocsigen drwy’r adeg i’w helpu hefo’i anadlu. Yn y dechrau, roedd hi dal yn Nain bach fi, dal yn gallu cerdded i lefydd yn tynnu rhyw beiriant bach ocsigen y tu ôl iddi, yn dal yn mynd allan am swperau, dal yn dod acw. Yn raddol aeth hynny yn anoddach iddi ac roedd mewn cadair olwyn gyda Taid yn dod a hi i lefydd. Erbyn y diwedd, doedd Nain methu gadael y tŷ.. ac yna prin yn gadael ei gwely. Dyna oedd yn anodd. Dros y flwyddyn dwytha’ hefo Covid o gwmpas, roeddwn i a phawb yn fy nheulu yn hynod bryderus am fynd i’w gweld, gan wybod fod Covid yn firws a oedd yn effeithio ysgyfaint pobl… doedd dim un ohonom eisiau risgio cario rhywbeth i Nain a hithau yn cael trafferth anadlu fel oedd hi! Roedd hyn felly yn golygu ein bod wedi gweld llai ohoni dros y flwyddyn dwytha’, ac mae meddwl yn ôl am hynny yn anodd iawn – dylwn i fod wedi gweld hi fwy yn gwybod bod ei chyflwr yn mynd yn waeth… ond roedd Covid yn ddrwg, neb yn gwybod lot amdano… doeddwn methu risgio cario rhywbeth yna, a hefyd gan fy mod yn gweithio mewn ysgol!

Mae hynny wedi chwarae ar fy mhen i lot ers ei cholli… y dylwn i wedi bod yn ei gweld hi’n amlach, ac ella dyna pam fy mod yn mynd fyny i’r fynwent mor aml, neu fod hynny yn rhyw fath o ffordd dwi’n ymdopi hefo ei cholli hi.

Disgynodd Nain ychydig wythnosau ynghynt a thorri ei asennau – dyma’r newyddion gwaetha posib.. a be oedd waethaf, gwybod ei bod ar ben ei hun yn yr ysbyty a neb yn cael mynd mewn ac allan i’w gweld. Roedd hyn wedyn yn chwarae ar fy meddwl i lot, ac yn cael effaith ar fy mywyd o ddydd i ddydd. Nes i daflu fy hun mewn i gychwyn rhedeg eto, Couch to 5K, a nes i wir mwynhau mynd a chyrraedd wythnos 5!

Nath colli Nain ddim hitio fi’n iawn am wythnosau dwi ddim meddwl… y penwythnos cyntaf ddoth a fy chwaer-yng-nghyfraith i lawr hefo fy 2 nai bach, roedd hyn yn ‘ddistraction’ da i ni gyd ar y pryd. Mewn cyfnod lle oedd pawb yn gofyn ‘ti’n ok? ti’n iawn? allai neud wbath?’ a pobl yn rhannu straeon a holi amdani, roedd 2 bachgen bach eisiau sylw a chwarae hefo bybls, eisiau canu ‘adeiladu tŷ bach’ neu chwarae hefo lego. Do, dwi wedi colli pobl agos i fi o’r blaen, ond does ddim un wedi fy nharo gymaint a wnaeth colli Nain, a sylweddolais hynny yn y cnebrwn.

Hogan fach Nain dwi wedi bod erioed – yn aml iawn roeddwn i a fy mrawd yn cael ein gwarchod yn tŷ Nain a Taid, ac maent wedi chwarae rhan fawr yn ein magu. Dwi byth am anghofio rhedeg rownd y tŷ yn heels bach maint 4 Nain, yn dwyn ei sgarff polca dot du a gwyn pob tro er mwyn gallu ei hoglau hi (dwi hefo’r sgarff yna wan), Nain yn trio fy nysgu drosodd a drosodd sut i wau (dwi dal ddim yn gallu) neu fy nysgu sut i chwarae’r piano. Trit cysgu yn nhŷ Nain oedd cael cant a mil o dost yn y bora – ond dim tost arferol… torth crust away wedi ei goginio dan gril hefo llwyyyyyth o fenyn iawn ar ei ben o. Roedd Nain yn un a oedd yn casglu bathodynnau elusen.. ‘da chi’n gwybod y rhieni sydd yn cael eu gwerthu wrth y til mewn siopau… o ia. Roedd gan Nain canoedd ohonynt, i gyd wedi’w pinio ar ddarnau o ddefnydd yn y llofft gefn, ac roeddwn wasdad yn mynd fyny yno i’w cyfri drosodd a drosodd (a coeliwch chi fi… mae ‘na LWYTH). Cofio ni’n dwy yn trio cerdded yr un pryd a’n gilydd wrth fynd rownd y farchnad, yn pigo pob darn 1 ceiniog oddi ar y llawr a phasio fo i’r llall am lwc dda ac yn trio osgoi cerdded ar graciau yn y llawr. Cofio fi’n eistedd ar step yn gegin yn bwyta beans oer tra odd Nain yn neud cinio, y ddwy ohonom yn tyfu blodau haul pob haf pan oeddwn i’n fach a chael llun o’i flaen o (cymryd fod hyn yn chwarae rhan pam mai blodau haul yw fy hoff flodyn)… a cofio ffraeo hefo Mam pob tro roedd hi’n gwneud cinio Sul gan ei fod yn blasu dim byd tebyg i un Nain. Dyma beth dwi am gofio. Dyma dwi eisiau cofio. Dwi ddim eisiau cofio hi’n cael trafferth i anadlu, na chwaith ei chofio hi yn yr ysbyty, ond cofio’r pethau da, doniol.

Nain oedd cwin y gwin pinc… y ‘Rose Queen’, y life and soul of the party. Dyna dwi’n trio ei gofio wrth symud ‘mlaen… i drio bod fel Nain… Ond mae o’n hollol afiach teimlo yn isal. Mae galar yn boenus. Dwi’n deall beth mae pobl yn ei feddwl wrth ddweud bod galar yn gallu dy hitio fel ton allan o nunlla – ac yndi mae o! Dwi’n gallu bod yn iawn un munud, ac yna dwi’n clywed rhywbeth, ogleuo rhywbeth neu gweld rhywbeth sydd yn fy atgoffa o Nain a dwi’n beichio crio mewn dim, a methu cael fy hun allan ohono. Dwi’n trio meddwl, ‘Na Lois fysa Nain ddim isho gweld chdi fel hyn’, ond wedyn dwi’n meddwl… na, mae’n iawn i beidio bod yn oce. Mae’n iawn i fod felma – dwi’n galaru! Dwi wedi colli rhywun oedd yn rhan fawr o fy mywyd ac mae’n iawn felly fy mod yn teimlo fel hyn. Dwi’n teimlo dros Taid hefyd, ac yn gweld sut mae o’n effeithio fo ac mae hynny mor anodd. Dwi wedi cychwyn mynd yn ôl i gwnsela – mae hyn wedi fy helpu sawl tro o’r blaen, a does gen i ddim cywilydd dweud! Dywedodd ffrind wrthaf o’r blaen y dylem oll gael cwnsela rhyw dro – mae o fel mynd i’r gym ond i’r ymennydd, ac mae o mor wir. Mae o’n fy helpu i roi pethau mewn persbectif, i gael barn / siarad hefo rhywun sy’n hollol wrthrychol ac i feddwl am y camau nesaf ymlaen.

Dim ond yn ddiweddar dwi wedi cychwyn coelio mewn arwyddion hefyd – fel y robin goch a’r bluen wen. Maent yn dweud os ydych yn gweld robin goch neu bluen wen o’ch cwmpas, fod rhywun rydych yn ei garu yn agos. I fod yn hollol onest, doeddwn i erioed wedi coelio hyn, tan flwyddyn dwytha’ pan y gwelais rhywun arbennig i fi yn cael pluen wen yn ymddangos mewn cyfnod hollol anodd… a dyna ddigwyddodd i fi. Ar fore hollol emosiynol, es i allan i redeg yn y gobaith y buasai yn gwneud i mi deimlo’n well. Fel yr oeddwn ar fin cychwyn, neidiodd robin goch allan o fy mlaen i, ac yna hedfan a neidio wrth fy ochr am ychydig. Dechreuais grio (roeddwn yn cael bore emosiynol fel oedd hi!!) ond roedd rhywbeth yn dweud wrthaf na hi oedd yno, hi oedd yn trio dweud wrthaf fod bob dim am fynd i fod yn iawn – nes i barhau i redeg a gwella fy amser wrth wneud hynny. Fe ddigwyddodd sefyllfa tebyg iawn yn y capel wedyn, roeddem oll yn sefyll yno fel teulu, a disgynodd pluen wen perffaith o fy mlaen. Rhedais i’w nol a’i roi yn fy mhoced – roedd hynny yn fod i feddwl rhywbeth, oedd ddim? Efallai fod o’n anodd deall weithiau, sut mae hynny’n digwydd, ond i fi, ar ddiwrnod hollol emosiynol lle roeddwn yn teimlo’n ofnadwy, i hynny ddigwydd mae’n rhaid ei fod yn meddwl rhywbeth?

Lle dwi’n trio mynd hefo hyn i gyd? Weithiau mae o’n helpu i gael o i gyd allan. Dwi yn fama yn rhannu fy mhrofiad i o alar, ond hefyd yn ysgrifennu popeth lawr oherwydd ei fod yn un ffordd dwi’n trio ymdopi hefo’r peth. Mae siarad yn fy helpu i lot, ac mae pawb sydd o fy nghwmpas yn gwybod bellach fy mod wedi dysgu’r pwysigrwydd o siarad ag agor allan. Dwi’n trio peidio dal ddim byd i mewn ddim mwy, trio peidio cadw bob dim i mewn a gobeithio bydd bob dim yn oce. Na, dwi’n siarad. Os dwi ddim yn teimlo’n grêt dwi’n dweud wrth rywun, yn agor allan i fy ffrindiau neu fy nheulu. Dwi yma ryw dro os oes rhywun eisiau siarad hefyd – mae croeso i unrhyw un ohonoch yrru neges i fi ar instagram neu facebook ac mi fyddai yna i wrando arnoch.

Cofiwch, mae’n oce i beidio bod yn oce weithiau, a peidiwch a rhoi gormod o bwysau ar eich hunain am beidio bod yn oce – dwi wedi dysgu hynny bellach. Methu chi Nain x

(ia, hwn ydi’r sgarf polca dot du a gwyn, sydd yn ogleuo fel Nain, sef perfume Elizabeth Arden Red Door… mae o mor comforting, ond weithiau mae’r ogla yn gallu fy nhaflu i)

Roeddwn i wedi bwriadu rhannu lot mwy hefo chi heddiw, ond dwi ddim eisiau gorlwytho chi hefo gwybodaeth a llwyth o waith darllen.. felly na’i adael o yna am heddiw. Tro nesaf, mi na’i rannu mwy i chi am yr ap, am Arwyddo, a sut mae popeth yn mynd. Am heddiw, na’i adael o fod yn flog am Nain, rhywun sydd wedi fy helpu gymaint dros y blynyddoedd, rhywun oedd yn ‘No.1 fan’ i fi, a rhywun sy’n haeddu cael post amdani.

Yn y blog nesaf, mi wnâi rannu’r diweddaraf hefo chi, beth sydd yn mynd ymlaen hefo’r ap a fy ngobeithion ar gyfer y dyfodol! Ond am heddiw, dyna beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen hefo fi, a dyma pwy oedd Nain bach fi. Instagram a facebook wastad yna i rywun sydd eisiau cysylltu hefo fi – wastad yma am sgwrs.

Lle dwi arni wan?

Fel dwi’n dweud ar ddechrau pob blog… lle mae’r bythefnos dwytha’ wedi mynd?! Mae o’n teimlo na dim ond ddoe oni’n ysgrifennu’r post dwytha’! Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn, dwi bellach nol yn yr ysgol ar ôl Gwyliau Pasg, ac yn aradeg yn dod yn ôl fewn i rwtin – y boreau cynnar a’r dreifio yn ôl a ‘mlaen yn cychwyn dod yn haws erbyn heddiw! Dwi dal ddim yn ôl i fod yn fy ‘normal self’ ‘lly, dal ychydig tawelach ar y cyfryngau cymdeithasol, a thrio cymryd un dydd ar y tro – a dwi dal i drio cysuro fy hun gan ddweud fod hynny yn oce! Dwi rhy galed ar fy hun weithiau ac yn mynd i deimlo’n ddrwg am beidio â phostio ar y cyfryngau yn aml… ond mae’n iawn i bawb cael brêc bach!! Fedrwn ni gyd ddim gwneud pob dim pob tro! 🙂

Penderfynu ar y geiriau terfynol…

Ychydig wythnosau yn ôl, fe gynhaliais holiadur er mwyn ceisio gweld eich barn ar wahanol agweddau o’r ap wrth i fi fynd ati i gynllunio. Un o’r agweddau yna oedd pa fath o eiriau / categori o eiriau hoffech ei weld ar yr ap. Mae hyn wedi bod yn fuddiol iawn i mi wrth fynd ati i lunio rhestr – mae o i weld yn ‘never-ending’ ar y funud! Dwi’n trio meddwl beth fyddai orau ar gyfer y lansiad, ond i fi, mae popeth yn bwysig i’w gynnwys felly mae’n anodd tynnu llinell. Er dweud hynny, dw’i bellach wedi pasio 300 gair a dwi’n meddwl bod mwy y gallai ychwanegu hefyd!

Yn amlwg, 300 gair cychwynnol yw hyn, ac wrth ddiweddaru’r ap pob hyn a hyn bydd mwy yn cael ei ychwanegu felly dwi ddim yn poeni gormod am faint o eiriau a pa eiriau dwi eisiau cychwyn hefo nhw. Dwi wedi ceisio cynnwys categorïau megis teimladau, aelodau’r teulu ac efallai arwyddion fuasai’n ddefnyddiol mewn siopau, caffis ac ysgolion. Plîs, os oes rhywbeth penodol rydych eisiau i fi gynnwys, neu unrhyw gategori penodol, plîs cysylltwch â fe wna’i fy ngorau i’w gynnwys neu i’w gynnwys mewn diweddariad cynnar ar ôl ei lansio.

Dyma grys-t nes i brynu ychydig flynyddoedd yn ôl sydd yn defnyddio’r wyddor BSL i sillafu’r gair LOVE. Roedd yn grys-t elusen os dwi’n cofio’n iawn, ond mae cwmni arall – Deaf Identity – sydd yn gwneud pethau tebyg ac maent am gael gwerthu eu cynnyrch yn John Lewis, sydd yn golygu y byddent yn creu hanes drwy fod y cwmni cyntaf gan bobl fyddar i gael eu cynnwys mewn ‘pop-up’ yn un o siopau mwyaf Prydain! Cerwch am sbec ar eu gwefan! https://www.deafidentity.com/

Instagram

Dwi wrth fy modd yn eich diweddaru ar instagram, a cheisio darparu amrywiaeth i chi o ffeithiau diddorol, sialensiau dyfalu gair, lluniau, fideos a reels bach sy’n hwyl (er fy mod wedi bod ychydig distawach yn ddiweddar!). Wrth holi ar fy ‘stories’ pa fath o bethau rydych chi yn hoffi ei weld, roedd yr ymateb yn amrywio, sydd yn dda i glywed gan fod pawb yn hoffi pethau gwahanol ac mae’n rhoi’r hwb i fi wedyn i barhau i bostio amrywiaeth. Gwelwch enghreifftiau diweddar o beth sydd wedi ei bostio ar fy instagram (heb gynnwys reels).

Gwersi BSL

O’r diwedd, ar ôl bron i flwyddyn allan dwi’n ôl yn y coleg! Mae fy ngwersi BSL hefo Coleg Llandrillo wedi bod ar-lein ar zoom ers y cyfnod clo cyntaf – roedd hynny yn golygu gwneud fy asesiadau ‘Advanced Skills Level 3’ i gyd ar-lein ar zoom. Mae o wedi bod yn heriol i ddweud y gwir, gan fod pawb yn fach ar y sgrin – roedd hyn felly yn golygu bod darllen gwefusau, mynegiant y wyneb a gweld siâp y dwylo reit anodd. Er dweud hynny, roeddwn mor falch o gael parhau hefo fy ngwersi ar-lein, a pasio fy asesiadau i gyd – er fy mod yn poeni amdanynt ond wan dwi’n ôl yn y coleg dwi’n edrych ymlaen at ddatblygu fy sgiliau arwyddo ymhellach a gobeithio cwblhau Lefel 3 cyn yr Haf.

Dwi wedi bod yn cael fy ngwersi BSL i gyd dan arweiniad Coleg Llandrillo,

  • Cyflwyniad i BSL
  • Lefel 1
  • Lefel 2
  • Advanced Skills Lefel 3
  • Lefel 3

Alla’i ddim brolio nhw digon, ac mae’r 5 mlynedd dwytha’ wedi hedfan heibio, ond dwi wedi dysgu cymaint. Mae fy sgiliau BSL wedi datblygu cymaint a dwi wedi mwynhau fy hun yn arw a hefyd creu ffrindiau newydd. Dwi’n argymell i unrhyw un sydd hefo diddordeb mewn dysgu arwyddo i fynd drwyddyn nhw (os o’r Gogledd), a chewch weld a darllen mwy ar- https://www.gllm.ac.uk/courses/deaf-studies-and-sign-language/?iaith=cy

Cefnogi busnesau lleol

Efallai eich bod wedi gweld cwmni newydd yn ymddangos ar eich cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar – Dillad Nant. Mae eu cynnyrch yn edrych yn ffab a dwi’n edrych ymlaen i brynu darn ganddynt yn fuan. Dyma bwt amdanyn nhw –

Rydw i (Jack) a fy mrawd Luke yn rhedeg brand ffasiwn newydd Dillad Nant sydd wedi’i leoli yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Dechreuon ni ein taith ym mis Chwefror 2021, ac rydym ni’n mwynhau pob eiliad yn siarad â chwsmeriaid a busnesau bach eraill. Dilynwch ni ar instagram neu facebook I gysylltu â’r busnes a rhannu eich straeon gyda ni!

Instagram Dillad Nant | Facebook Dillad Nant

Diolch eto am eich cefnogaeth ddiddiwedd, dwi’n gwerthfawrogi pob like, comment, follow a neges gan bob un ohonoch. Croeso i chi yrru neges unrhyw dro, dwi wrth fy modd yn darllen pob un. Diolch!

Gonestrwydd

Gonestrwydd

Mae’r bythefnos dwytha’ wedi bod yn heriol i fod yn hollol onest hefo chi – teimlo fel fy mod wedi colli’r cymhelliant i barhau i weithio ar stwff, colli’r amynedd i greu post diddorol ar gyfer y gwefannau cymdeithasol a cholli’r awydd i weithio. Dwi’n berson hollol bositif fel arfer, rhywun sydd wastad llawn egni ac yn hapus, felly roedd teimlo fel hyn yn anarferol i fi ac roeddwn yn rhoi amser caled i fi’n hun am deimlo fel hyn ac am beidio â mynd ati i wneud gwaith. Roedd gwneud hyn yn gwneud i mi deimlo yn hyd yn oed gwaeth, ac felly yn fy mhwsio yn bellach i ffwrdd o’r laptop ac roedd yr awydd i wneud unrhywbeth yn diflannu.

Ar ôl cael amser i fyfyrio, dwi’n meddwl mai un o’r rhesymau dros hyn yw mynd yn ôl i weithio. Ers diwedd Rhagfyr, rydym wedi bod yn gweithio o adref hefo’r ysgol lle roedd y gwersi byw i gyd ar-lein. Dwi’n byw ym Mhwllheli a gweithio ym Mangor, felly allwch chi ddychmygu wrth weithio o adref fy mod wedi arbed llawer o amser – arbed 50 munud ddwy ffordd o ddreifio ac arbed oriau yn y bore’ o beidio gorfod deffro wedi 6 i wneud fy hun yn barod! Felly pan aethom yn ôl ganol fis Mawrth, roedd yn sioc i’r system braidd! Doeddwn heb godi wedi 6 ers misoedd, na chwaith wedi gorfod dreifio yn ôl a blaen pob diwrnod i Fangor – roedd hyn felly yn golygu fy mod wedi blino yn ofnadwy yn cyrraedd adref pob diwrnod, a oedd wedyn yn golygu fod gen i ddim y mynadd i fynd ati i weithio ar y laptop ar ôl gweithio drwy’r dydd.

Mae hyn yn swnio fel fy mod yn cwyno – tydw i ddim o bell ffordd! Dim ond eisiau egluro fy sefyllfa. Mae pawb sydd yn fy adnabod yn gwybod fy mod ddim yn ‘morning person’ o gwbl, felly dyna dwi’n meddwl yw’r broblem yma.. ha! Dim ond mater o ddod i arfer eto ydi o – a dwi’n siŵr y byddaf yn iawn ar ôl y Pasg yma i fynd yn ôl i rwtin a chael gafael arni eto. Mae o ychydig bach yn rhyfedd hefyd – gwybod fy mod yn mynd mewn i fy nhymor olaf yn Ysgol Tryfan. Mae’r ferch dwi’n gymhorthydd iddi ym Mlwyddyn 11, ac felly yn gadael yr ysgol Haf yma, felly nes i benderfynu mai dyma oedd yr adeg ‘perffaith’ i fi benderfynu be dwi’n mynd i wneud nesaf a dyna pryd nes i benderfynu fy mod am fynd yn ôl i’r Brifysgol i wneud cwrs blwyddyn ymarfer dysgu Cynradd. Ers dwi’n ifanc, mae hyn yn rhywbeth rydw i wedi ei grybwyll sawl gwaith – tyfu i fyny yn dynwared bod yn athrawes adref, ac yna meddwl yn ddwys am y peth yn y Brifysgol. Mae ‘If not now… when?’ wedi bod yn mynd rownd yn fy mhen erstalwm ac felly dyma ni. Dwi wrth fy modd yn gweithio yn Nhryfan, mae’n ysgol anhygoel ac mae wedi bod yn bleser cael cyd-weithio hefo pawb. Mi fydd gadael yn anodd iawn, ac mae hynny wedi bod yn chwarae ar fy meddwl i hefyd.

Gorffen Llwyddo’n Lleol

Efallai rheswm arall dros golli’r cymhelliant yma yw bod cynllun 10 wythnos Llwyddo’n Lleol wedi dod i ben. Roedd cyfarfod pob wythnos fel criw yn fy nghadw i fynd – roedd gennym sialens i’w gwblhau pob wythnos ar y cyfryngau cymdeithasol, ac roedd cwblhau hynny yn rhoi’r hwb i fi bostio rhywbeth ac i barhau. Mae colli’r cyswllt wythnosol yna wedi rhyw fath o dorri rwtin, a dwi’n teimlo ychydig bach ar goll! Er dweud hynny, braint oedd cael bod yn rhan o gohort Llwyddo’n Lleol eleni, ac roedd yn brofiad anhygoel cael pitch’io ein syniad i banel o bobl ar yr wythnos olaf. Roedd gofyn i ni gyflwyno ein syniad mewn 3 munud i banel o 3, lle roedden nhw wedyn yn dewis eu hoff pitch i ennill gwobr ariannol o £1000.

Llongyfarchiadau anferthol i Dan ar ennill y pitch – llwyr haeddiannol ac roedd ei gyflwyniad 3 munud yn anhygoel. Busnes Dan yw cynnig gwasanaeth tynnu lluniau, fideos ac arolygu yn defnyddio drone. Mae wedi cwblhau gwaith arbennig hyd yn hyn, ac fel y gwelwch o’i luniau isod, mae’n llwyddo i wneud hyn yn anhygoel.

Facebook Dan | Instagram Dan

Diolch hefyd i chi gyd! Roedd cystadleuaeth ‘Barn y Bobl’ hefyd yn cael ei gynnal gan Golwg360, lle’r oedd gennych chi’r cyfle i bleidleisio ar gyfer eich hoff syniad busnes a siwrne pwy rydych chi wedi ei fwynhau fwyaf. Roedd y wobr ariannol o £1000 yma yn cael ei rannu rhwng y 1af, 2il a 3ydd. Roedd yn fraint o gael 1af yn y bleidlais yma, felly diolch i chi gyd! Mae’n meddwl gymaint eich bod chi gyd yn gweld budd i fy ap i, ac eich bod wedi mwynhau dilyn fy siwrne ar y cyfryngau cymdeithasol. Mi fydd yr arian yma yn mynd tuag at ddatblygu’r ap, felly diolch eto.

Canolbwyntio ar fi!

Er fy mod yn parablu am golli cymhelliant a pheidio gweithio, un peth dw’i wedi mwynhau ydi cael mynd allan am dro a mwynhau’r tywydd braf! Dwi’n ffodus iawn o gael byw mewn ardal mor hardd lle mae amryw o lefydd braf i gael mynd i grwydro. Mae llacio ychydig ar gyfyngiadau Covid wedi bod o fudd mawr i fi, lle dw’i wedi cael neidio yn y car i fynd i grwydro, a chael cyfarfod ffrindiau tu allan unwaith eto.

Dyma ychydig o luniau sydd yn cyfleu harddwch fy ardal leol.

Dwi’n trio rhoi mwy o sialensiau i fyny ar instagram rŵan, lle dwi wedi rhoi llun i fyny o sut mae arwyddo llythrennau’r wyddor, ac yna mi fydda’i yn postio llun o air wedi ei sillafu a bydd gofyn i chi geisio gweithio allan beth mae yn ei sillafu. Mae hyn yn ffordd dda i chi ymarfer eich ‘fingerspelling alphabet’, a cheisio gweithio allan beth mae’n ei sillafu. Cadwch lygaid allan ar instagram felly i weld beth fydd y gair / frawddeg nesaf!

Ar y funud, rydw i’n ceisio cynllunio gwahanol bethau i wneud hefo’r blog a instagram, gan obeithio creu fideos diddorol a rhannu mwy o straeon a phrofiadau gan unigolion gwahanol hefo chi! Does dim datblygiad mawr i’ch diweddaru am greu’r ap chwaith mae arna i ofn. Dwi dal yn y cyfnod o wneud ymchwil i mewn i faint mae’n ei gostio i ddatblygu ap – dwi wedi cael dipyn o brisiau amrywiol gan gwmnïau gwahanol, ac felly angen parhau i ymchwilio ac yna dod o hyd i arian i wireddu fy mreuddwyd o greu adnodd i helpu annog dysgu iaith arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych chi wedi cyrraedd y darn yma – diolch o waelod calon am ddarllen! Dwi’n gwybod fod y blog yma yn dod ar draws fel fy mod yn cwyno dipyn, ond dwi wedi gaddo i fy hun fy mod yn bod mor onest â phosib yma, ac yn barod i rannu pwy ydw i hefo chi! Digwydd bod, rydw i wedi cael wythnosau ychydig bach yn anghynhyrchiol, ac mae hyn yn wir amdanom ni gyd weithiau dwi’n siŵr! Mae hi bellach yn wythnos newydd, a dwi’n edrych ymlaen at weld beth alla’i gyflawni wythnos yma a lle alla’i fynd nesaf!