Cerdded 25 milltir?

Cerdded 25 milltir?

Wythnos Ymwybyddiaeth Byddardod

Pob blwyddyn, mae’r UK Council on Deafness yn cyd-weithio gyda sefydliadau ac elusennau eraill yn y maes byddardod i gydlynu wythnos ymwybyddiaeth byddardod. Wythnos i godi ymwybyddiaeth i anghenion 1 o bob 6 unigolion byddar neu drwm eu clyw yn y DU yw’r wythnos yma. Ei nod yw hyrwyddo agweddau cadarnhaol byddardod, i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac i godi ymwybyddiaeth o’r ystod enfawr o sefydliadau sydd yn cefnogi ffrindiau a theuluoedd pobl sydd yn fyddar. Ffocws yr wythnos flwyddyn yma yw ‘Coming Through it Together’ – sydd yn golygu eu bod yn cyd-weithio er mwyn codi ymwybyddiaeth er mwyn sicrhau fod pawb yn ymgyrchu gyda’i gilydd gan ffocysu ar bositifrwydd.

Maent hefyd hefo’r nod o wella mynediad tuag at addysg, iechyd, gofal cymdeithasol a chyflogaeth. Maen nhw’n anelu i sicrhau fod gan bobl y wybodaeth hygyrch y maent ei angen a hefyd yn ceisio hysbysu’r Llywodraeth a’r cyhoedd am fyddardod a cholled clyw. Mae ceisio gwella ansawdd gwasanaethau ar gyfer pobl fyddar yn nod arall ganddynt hefyd, ac i barhau i ddangos pwysigrwydd cydraddoldeb, hygyrchedd a chydnabyddiaeth.

Mae’r UK Council on Deafness yn disgrifio’u hunain fel ‘national umbrella organisation for charities and professional bodies working in the field of deafness’.

Flwyddyn yma, o ganlyniad i’r pandemic a’r angen i fwy o bobl weithio o adref, mae anghenion pobl sydd yn fyddar neu hefo colled clyw wedi newid ychydig, ac felly mae’n bwysig fod yr anghenion yna yn cael eu deall a bod newidiadau angenrheidiol i wasanaethau wedi ei gwneud i gyfarfod yr anghenion.

Mae’r wythnos arbennig yma hefyd yn gyfle i hyrwyddo BSL – iaith sydd yn cael ei ddefnyddio gan dros 24,000 o bobl yn y DU.

Posteri gan UK Council on Deafness yw’r rhain, sydd yn helpu i gydlynu’r wythnos yma pob blwyddyn. Maent eisiau dathlu’r holl fudiadau ac elusennau ar draws y DU sydd yn helpu pobl fyddar, eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Beth am i chi ymarfer eich arwyddo wythnos yma – os nad ydych wedi dysgu’r wyddor eto, rhowch sialens i chi’ch hun i’w ddysgu a gyrrwch fideo draw drwy DM ohonoch yn sillafu eich enw ar instagram! Mi fydda’i yn rhannu mwy o wybodaeth a fideos diddorol ar fy nhudalen instagram drwy gydol yr wythnos felly cadwch lygaid allan!

Sut felly mae bod yn ‘Deaf Aware’?

Dyma boster defnyddiol gan y UK Council on Deafness sydd yn rhoi ychydig o ‘tips’ defnyddiol a pethau hynod bwysig i gofio wrth gyfathrebu gyda pobl sy’n fyddar neu hefo colled clyw.

I ehangu ar bwynt rhif 3 – dwi wedi gweld hyn yn digwydd ac mae o mor dorcalonnus – rhywun wedi dweud rhywbeth mewn criw o ffrindiau, ond tydi un unigolyn sy’n fyddar heb glywed yn iawn ac yn gofyn iddynt ailadrodd, ond yr ymateb y cafodd oedd ‘o ddim ots!’ Yndi.. mae o ots!!!! Peidiwch byth a gwneud i rywun deimlo fel nad oes gennych amynedd hefo nhw, neu fod beth rydych yn ei ddweud ddim yn bwysig iddyn nhw – sydd wedyn yn dod a fi at bwynt rhif 4… peidiwch â rhoi’r ffidl yn y to! Os tydi rhywun ddim yn eich deall, peidiwch â rhoi’r gorau iddi, parhewch i geisio egluro neu i egluro mewn ffordd wahanol.

Adnoddau defnyddiol

Dyma restr o gwahanol bethau gallwch ei wneud wythnos yma boed mewn ysgol, adref neu mewn clybiau.

  • Twinkl – mae gan twinkl llwyth o adnoddau addysgiadol gwahanol, ac felly maent wedi creu pecyn arbennig ar gyfer yr wythnos yma sydd llawn adnoddau a ffeithiau. https://www.twinkl.co.uk/event/deaf-awareness-week-2021
  • British-Sign – Mae gan y wefan British-Sign llwyth o adnoddau diddorol, fel dangos sut i arwyddo rhai geiriau, cyfle i chi greu croesair arwyddo eich hunain ond hefyd y gem ‘fingerspelling’ – gem lle mae gofyn i chi ddyfalu y gair sy’n gael ei sillafu allan – y cyflymaf yr ydych chi, y gorau fydd eich sgôr! https://www.british-sign.co.uk/fingerspelling-game/
  • Youtube – Mae amrywiaeth eang o fideos ar youtube sydd yn galluogi i chi ddysgu iaith arwyddo, sut i arwyddo i ganeuon neu sianeli pobl tebyg i Jazzy sydd yn creu fideos a vlogs o’i bywyd – mae hi yn fyddar ei hun!

Cerdded i godi arian!

Ychydig wythnosau yn ôl, ar y post yma – https://arwyddo.cymru/2021/03/22/cydnabyddiaeth-i-iaith-arwyddo/ -, nes i rannu stori Kim a Caio Cymru o Bwllheli i chi. I grynhoi’r stori yna, cafodd Caio ei eni 10 wythnos yn fuan, ac o ganlyniad i hyn roedd ychydig o oedi yn ei ddatblygiad ac felly penderfynodd Kim a theulu Caio gychwyn arwyddo hefo fo i helpu hefo cyfathrebu. Wrth ysgrifennu ei stori, nododd Kim faint o fudd fydd yr ap Arwyddo iddi hi, ei theulu, ffrindiau a’r gymuned leol.

Mae Kim felly wedi penderfynu cynnal taith gerdded 25 milltir hefo criw bychan i helpu codi arian i gyfrannu at ddatblygiad yr ap Arwyddo. Mae hi wedi penderfynu gwneud hyn oherwydd bod arwyddo yn rhywbeth sydd yn agos iawn at ei chalon, gan ei bod hi’n arwyddo’n ddyddiol gyda’i mab bach hoffus, Caio Cymru. Prin iawn oedd yr adnoddau cyfrwng Cymraeg oedd ar gael iddi ar y dechrau, felly mae ap tebyg i Arwyddo yn mynd i fod yn gymaint o gymorth i deuluoedd Cymraeg tebyg, ac i bobl eraill sydd eisiau dysgu. Gan fod hyn yn rhywbeth rwyf yn hynod ddiolchgar ohono ac yn weithred hynod glên, dwi wedi penderfynu ymuno hefo Kim ar y daith hefyd.

Mae tudalen JustGiving wedi cael ei sefydlu er mwyn casglu arian ar gyfer yr achos. Mi fuaswn yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad am hyn. Roedd creu tudalen crowdfunding fel hyn yn un opsiwn roeddwn wedi cysidro wrth feddwl am ddod o hyd i arian i greu’r ap yma, ond wastad wedi rhoi’r syniad i gefn fy meddwl. Dwi’n hynod ddiolchgar felly i Kim a’i ffrindiau am gael y syniad i fynd ar daith cerdded a hynny un un hir fel hyn er mwyn gallu casglu arian i gyfrannu at gread yr ap.

https://justgiving.com/crowdfunding/arwyddo – Diolch x

Diolch unwaith eto i chi gyd am ddarllen ac am fod mor gefnogol!

Lle dwi arni wan?

Fel dwi’n dweud ar ddechrau pob blog… lle mae’r bythefnos dwytha’ wedi mynd?! Mae o’n teimlo na dim ond ddoe oni’n ysgrifennu’r post dwytha’! Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn, dwi bellach nol yn yr ysgol ar ôl Gwyliau Pasg, ac yn aradeg yn dod yn ôl fewn i rwtin – y boreau cynnar a’r dreifio yn ôl a ‘mlaen yn cychwyn dod yn haws erbyn heddiw! Dwi dal ddim yn ôl i fod yn fy ‘normal self’ ‘lly, dal ychydig tawelach ar y cyfryngau cymdeithasol, a thrio cymryd un dydd ar y tro – a dwi dal i drio cysuro fy hun gan ddweud fod hynny yn oce! Dwi rhy galed ar fy hun weithiau ac yn mynd i deimlo’n ddrwg am beidio â phostio ar y cyfryngau yn aml… ond mae’n iawn i bawb cael brêc bach!! Fedrwn ni gyd ddim gwneud pob dim pob tro! 🙂

Penderfynu ar y geiriau terfynol…

Ychydig wythnosau yn ôl, fe gynhaliais holiadur er mwyn ceisio gweld eich barn ar wahanol agweddau o’r ap wrth i fi fynd ati i gynllunio. Un o’r agweddau yna oedd pa fath o eiriau / categori o eiriau hoffech ei weld ar yr ap. Mae hyn wedi bod yn fuddiol iawn i mi wrth fynd ati i lunio rhestr – mae o i weld yn ‘never-ending’ ar y funud! Dwi’n trio meddwl beth fyddai orau ar gyfer y lansiad, ond i fi, mae popeth yn bwysig i’w gynnwys felly mae’n anodd tynnu llinell. Er dweud hynny, dw’i bellach wedi pasio 300 gair a dwi’n meddwl bod mwy y gallai ychwanegu hefyd!

Yn amlwg, 300 gair cychwynnol yw hyn, ac wrth ddiweddaru’r ap pob hyn a hyn bydd mwy yn cael ei ychwanegu felly dwi ddim yn poeni gormod am faint o eiriau a pa eiriau dwi eisiau cychwyn hefo nhw. Dwi wedi ceisio cynnwys categorïau megis teimladau, aelodau’r teulu ac efallai arwyddion fuasai’n ddefnyddiol mewn siopau, caffis ac ysgolion. Plîs, os oes rhywbeth penodol rydych eisiau i fi gynnwys, neu unrhyw gategori penodol, plîs cysylltwch â fe wna’i fy ngorau i’w gynnwys neu i’w gynnwys mewn diweddariad cynnar ar ôl ei lansio.

Dyma grys-t nes i brynu ychydig flynyddoedd yn ôl sydd yn defnyddio’r wyddor BSL i sillafu’r gair LOVE. Roedd yn grys-t elusen os dwi’n cofio’n iawn, ond mae cwmni arall – Deaf Identity – sydd yn gwneud pethau tebyg ac maent am gael gwerthu eu cynnyrch yn John Lewis, sydd yn golygu y byddent yn creu hanes drwy fod y cwmni cyntaf gan bobl fyddar i gael eu cynnwys mewn ‘pop-up’ yn un o siopau mwyaf Prydain! Cerwch am sbec ar eu gwefan! https://www.deafidentity.com/

Instagram

Dwi wrth fy modd yn eich diweddaru ar instagram, a cheisio darparu amrywiaeth i chi o ffeithiau diddorol, sialensiau dyfalu gair, lluniau, fideos a reels bach sy’n hwyl (er fy mod wedi bod ychydig distawach yn ddiweddar!). Wrth holi ar fy ‘stories’ pa fath o bethau rydych chi yn hoffi ei weld, roedd yr ymateb yn amrywio, sydd yn dda i glywed gan fod pawb yn hoffi pethau gwahanol ac mae’n rhoi’r hwb i fi wedyn i barhau i bostio amrywiaeth. Gwelwch enghreifftiau diweddar o beth sydd wedi ei bostio ar fy instagram (heb gynnwys reels).

Gwersi BSL

O’r diwedd, ar ôl bron i flwyddyn allan dwi’n ôl yn y coleg! Mae fy ngwersi BSL hefo Coleg Llandrillo wedi bod ar-lein ar zoom ers y cyfnod clo cyntaf – roedd hynny yn golygu gwneud fy asesiadau ‘Advanced Skills Level 3’ i gyd ar-lein ar zoom. Mae o wedi bod yn heriol i ddweud y gwir, gan fod pawb yn fach ar y sgrin – roedd hyn felly yn golygu bod darllen gwefusau, mynegiant y wyneb a gweld siâp y dwylo reit anodd. Er dweud hynny, roeddwn mor falch o gael parhau hefo fy ngwersi ar-lein, a pasio fy asesiadau i gyd – er fy mod yn poeni amdanynt ond wan dwi’n ôl yn y coleg dwi’n edrych ymlaen at ddatblygu fy sgiliau arwyddo ymhellach a gobeithio cwblhau Lefel 3 cyn yr Haf.

Dwi wedi bod yn cael fy ngwersi BSL i gyd dan arweiniad Coleg Llandrillo,

  • Cyflwyniad i BSL
  • Lefel 1
  • Lefel 2
  • Advanced Skills Lefel 3
  • Lefel 3

Alla’i ddim brolio nhw digon, ac mae’r 5 mlynedd dwytha’ wedi hedfan heibio, ond dwi wedi dysgu cymaint. Mae fy sgiliau BSL wedi datblygu cymaint a dwi wedi mwynhau fy hun yn arw a hefyd creu ffrindiau newydd. Dwi’n argymell i unrhyw un sydd hefo diddordeb mewn dysgu arwyddo i fynd drwyddyn nhw (os o’r Gogledd), a chewch weld a darllen mwy ar- https://www.gllm.ac.uk/courses/deaf-studies-and-sign-language/?iaith=cy

Cefnogi busnesau lleol

Efallai eich bod wedi gweld cwmni newydd yn ymddangos ar eich cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar – Dillad Nant. Mae eu cynnyrch yn edrych yn ffab a dwi’n edrych ymlaen i brynu darn ganddynt yn fuan. Dyma bwt amdanyn nhw –

Rydw i (Jack) a fy mrawd Luke yn rhedeg brand ffasiwn newydd Dillad Nant sydd wedi’i leoli yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Dechreuon ni ein taith ym mis Chwefror 2021, ac rydym ni’n mwynhau pob eiliad yn siarad â chwsmeriaid a busnesau bach eraill. Dilynwch ni ar instagram neu facebook I gysylltu â’r busnes a rhannu eich straeon gyda ni!

Instagram Dillad Nant | Facebook Dillad Nant

Diolch eto am eich cefnogaeth ddiddiwedd, dwi’n gwerthfawrogi pob like, comment, follow a neges gan bob un ohonoch. Croeso i chi yrru neges unrhyw dro, dwi wrth fy modd yn darllen pob un. Diolch!

Cydnabyddiaeth i Iaith Arwyddo!

Mae’r wythnosau rhwng ysgrifennu y blogiau yma yn hedfan heibio!! Diolch i chi gyd am ddod yn ôl i ddarllen pob tro!

Wythnos Iaith Arwyddo 2021

Mawrth 15 i Fawrth 21 2021 oedd wythnos iaith arwyddo ‘leni… ond pam? Nol ar Fawrth 18, 2003 cafodd iaith arwyddo ei gydnabod fel iaith leiafrif gan Lywodraeth Prydain. Roedd hyn yn rhywbeth roedd y British Deaf Association (BDA) wedi ceisio gwneud ers yr 80au! Cyn cael ei chydnabod fel iaith nol yn 2003, roedd miloedd o bobl ym Mhrydain wedi bod yn protestio er mwyn cael y gydnabyddiaeth yma – nol yn Gorffennaf 2000, roedd oddeutu 10,000 o bobl yn protestio yn Trafalgar Square yn Llundain, ac mewn digwyddiad gwahanol yn Wolverhampton, cafodd 6 unigolyn byddar eu harestio am flocio lon fel rhan o brotest – y bobl fyddar cyntaf i gael eu harestio am weithgaredd gwleidyddol sy’n gysylltiedig â materion byddardod.

Mae cael cydnabyddiaeth yn grêt i’r iaith, yndi ddim? Nadi.. ddim o reidrwydd… Dim ond rhan fach o’r frwydr yw cael cydnabyddiaeth i’r iaith, oherwydd tydi hyn ddim yn golygu fod ganddo statws na hawliau cyfreithiol! Mae gan 4 iaith ym Mhrydain statws cyfreithiol sydd yn gallu cael ei warchod – Cymraeg, Gwyddeleg, Cernyweg a Gaeleg. Y gobaith gan bobl fyddar ym Mhrydain yw adio BSL i’r rhestr yna. Mae gan Yr Alban Ddeddf BSL – yr unig wlad ym Mhrydain i roi statws cyfreithiol i BSL ac felly mae hyn yn galluogi iddynt godi ymwybyddiaeth am yr iaith ac i wella mynediad at wasanaethau i bawb sydd yn defnyddio’r iaith. Roedd rhaid i’r Llywodraeth yn Yr Alban ddod fyny hefo cynllun ar sut maent am hyrwyddo’r iaith.

Mae ymgyrch newydd rŵan o’r enw ‘BSL Act Now’ – lle maent yn ymgyrchu i greu cynllun cadarn a chlir sydd am wasanaethu fel y sylfaen ar gyfer cyrraedd y nod o gael Deddf BSL. Mae pobl yn flin bod 18 mlynedd wedi mynd heibio ers i’r iaith gael ei chydnabod… a bod dal dim statws cyfreithiol iddi! Does gan bobl fyddar ddim yr un mynediad at wybodaeth a gwasanaethu fel sydd gan bobl sy’n clywed. Mae rhaid i bobl fyddar ddibynnu ar ddeddfwriaeth gwahaniaethu anabledd er mwyn gallu cael mynediad at wybodaeth yn eu hiaith eu hunain. Mae rhai darparwyr gwasanaethau yn gwrthod ceisiadau pobl fyddar i gael ‘interpreter’ Saesneg/BSL a rhai awdurdodau addysg yn gwrthod ceisiadau rhieni i gael staff cefnogi sydd wedi cymhwyso mewn BSL i gynorthwyo eu plant – a dyma yw mond rhai o’r heriau sy’n eu gwynebu!

“The 18th March 2003 was when the UK Government formally recognised British Sign Language as a language in its own right. It also promised to look into a legal status for BSL. Eighteen years on, we’re still waiting. Waiting for the key to the door to a BSL Act. No more. We’re not waiting any longer.”

British deaf association

Pwrpas Wythnos Iaith Arwyddo pob blwyddyn felly yw codi ymwybyddiaeth o’r materion a’r heriau sy’n effeithio defnyddwyr iaith arwyddo, ac yn fwy cyffredinol, lles pobl fyddar ym Mhrydain. Er gwaethaf yr ochr negyddol, mae Mawrth 18 yn ddyddiad arbennig iawn i bobl fyddar ym Mhrydain gan fod y gydnabyddiaeth yn gam mawr ymlaen ar y pryd. O fewn yr wythnos, mae ymgyrchau a phrosiectau gwahanol yn cael eu lansio, sydd â nod o wneud i bobl fyddar teimlo’n fwy reassured, ac i dynnu sylw at eu hanghenion a’r problemau y maent yn ei wynebu.

Er rydym yn dathlu Wythnos Iaith Arwyddo ym Mhrydain yn fis Mawrth, mae Diwrnod Rhyngwladol Ieithoedd Arwyddo ac Wythnos Ryngwladol y Byddar yn cael eu cynnal yn fis Medi, gyda’r un nod i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth am iaith arwyddo ac i annog diwylliant byddar i ffynnu ar raddfa fyd-eang.

Fel rhan o Wythnos Iaith Arwyddo felly, dwi wedi bod yn rhannu ffeithiau diddorol draw ar instagram, a rhai fideos hefyd. Wedi rhoi sialens i rai o fy nilynwyr i arwyddo ‘Wythnos Iaith Arwyddo Hapus’ – ac aeth hynny yn wych! Oddi’n grêt gweld gymaint ohonoch yn trio felly diolch yn fawr iawn i chi am hynny! Y fideo gyferbyn yw ‘reel’ nes i bostio ar instagram yn arwyddo a chael ychydig bach o hwyl hefo Nel – y ferch y mae gen i’r fraint o weithio hefo hi!

Stori Caio Cymru

Mae Kim a’i theulu yn dod o Bwllheli, ac maent fel teulu yn defnyddio arwyddo yn ddyddiol. Dyma eu stori nhw!

Helo, fy enw i yw Kim, a dyma Caio Cymru a’i sidekick Cari! Fe gafodd Caio ei eni 10 wythnos yn fuan, felly roeddwn i’n gwybod y bydd dipyn o oedi yn ei ddatblygiad am ei fod o yn fabi prem. Wrth i amser fynd heibio, fe wnaethom benderfynu defnyddio rhai arwyddion makaton fel llefrith, bwyd a gwely ayyb – rhai syml i helpu Caio i ddod yn ei flaen. Pan oedd Caio o gwmpas 8/9 mis oed, doedd o ddim yn tyfu fel plant eraill oedd wedi cael eu geni yn 30 wythnos.

Fe gafodd Caio brawf genetig, ac fe gawsom y diagnosis anghyffredin o ‘deletion of the long arm chromosome 13’. Roedd hyn yn golygu oherwydd ei fod yn ddilead anghyffredin ar ddarn mae Caio yn methu, doedden nhw ddim yn gallu rhoi dim syniad i ni o ddatblygiad dealltwriaeth na corfforol Caio. Ar ôl y sioc â’r torri calon, es i fel Mam i mewn i ‘overdrive’ i wneud yn siŵr fy mod yn dysgu gymaint ag oni’n gallu o arwyddo a hefyd fel fy mod yn gallu dangos yr arwyddion i gymaint o ffrindiau a theulu. Aeth Caio i’r cylch meithrin yn Y Ffôr ac fe wnaethon nhw ddefnyddio Makaton hefo fo, ac roedd y plant bach eraill yn dysgu hefyd. Yna, pan roedd Caio yn oed mynd i’r ysgol, roedd Ysgol Abererch wedi paratoi’r plant ac wedi dysgu ychydig o Makaton iddyn nhw allu defnyddio arwyddo hefo Caio. Does yna ddim geiriau i ddisgrifio pa mor ddiolchgar ydw i i’r 2 le yma am fod mor dda a chynnwys Caio fel pob plentyn arall.

Mi fydd Caio yn 5 oed mis Gorffennaf, ac mae o yn trio siarad, ac wedi gallu cyfri o 1-5 yn annibynnol wythnos diwethaf! Mae Caio yn deall pob dim rydw i’n ei ddweud a’i ofyn, ond tydi o ddim yn gallu siarad i ateb yn ôl, felly dyna pam fod arwyddo mor bwysig i ni fel teulu a ffrindiau Caio, i bawb allu ei ddeall ac i allu diwallu ei anghenion. Mae Cari ei chwaer fach yn defnyddio arwyddo hefyd, ac weithiau mi fydd hi yn gwneud pethau i fyny ei hun haha – mae hi wedi bod a dal yn ffantastig efo’i brawd mawr.

(Llun o Caio a Cari hefo Sion a Cara eu brawd a chwaer mawr, a’u tad, Iwan)

Mae yna gymaint o bobl sydd ddim yn gallu clywed neu ddim yn gallu siarad, ac felly mae Arwyddo mor bwysig er mwyn gallu cynnwys pawb yn y byd. Rydym yn dysgu siarad Ffrangeg a Sbaeneg ayyb, ond mae arwyddo’r un mor bwysig yn fy marn i, os nad mwy! Mae syniad yr ap mae Lois yn gweithio arno yn absolutely brilliant ac mae o wir yn agos at fy nghalon i.

Mae Kim wedi creu grwp ar facebook i rannu fideos ohoni hi a’r plant yn arwyddo, er mwyn gallu dysgu ei theulu a’i ffrindiau sut i arwyddo rhai geiriau penodol. Dyma glip allan o un o’r fideos yna – mae nhw mor werthfawr!

Diolch mawr i Kim am rannu stori Caio Cymru, ac am ddweud pa mor bwysig ydi arwyddo iddyn nhw fel teulu. Storiau fel hyn sydd yn helpu i mi sylweddoli pam fy mod ar y siwrne yma o geisio datblygu yr ap!

Dod i derfyn Llwyddo’n Lleol!

Waw. Mae’n anodd coelio fy mod bellach ar fy wythnos olaf hefo Llwyddo’n Lleol – lle mae’r 10 wythnos dwytha’ wedi mynd?! Alla i ddim diolch digon am yr holl gymorth rydw i wedi ei dderbyn drwy Llwyddo’n Lleol. Mae’r sesiynau wythnosol wedi bod yn help mawr – rydym wedi cael siaradwyr gwadd arbennig yn dod mewn i siarad hefo ni, yn amrywio o gyfreithiwr, arbenigwyr marchnata a chyfryngau cymdeithasol & ymgynghorwr busnes. Maent oll wedi rhannu gwybodaeth a ‘tips’ hynod ddefnyddiol, ac mae gen i bellach llyfr nodiadau hollol lawn! Dwi wedi dysgu lot, a dwi’n credu fy mod i a fy musnes bach wedi blodeuo cymaint ers cychwyn ar y cynllun 10 wythnos yn ôl!

Mae diolch mawr i’r criw hefyd – Dan, Alaw, Nathan, Mirain, Cynan ac Osian – mae wedi bod yn bleser cael bod ar siwrne Llwyddo’n Lleol hefo chi. Gwerthfawr yw cael y cyfle i rannu syniadau hefo’n gilydd, ac i helpu’n gilydd ar y daith yma. Mae cychwyn busnes yn gallu bod yn anodd iawn, ond mae cael cefnogaeth ein gilydd drwy hyn wedi bod yn ffab – dwi’n meddwl rydym ni gyd wedi cael dyddiau lle mae popeth yn teimlo’n ormod weithiau, ond rydym oll yn barod i godi hwyliau ein gilydd, gwneud ein gilydd chwerthin ac fel mae Mirain yn dweud, gwneud i ni sylweddoli ei fod o i gyd ‘for the bants’!!! Dwi’n edrych ymlaen yn arw i weld busnes pawb yn ffynnu ar ôl hyn – a dwi’n siŵr y byddwn yn parhau i helpu a bod yn gefn i’n gilydd yn y dyfodol.

Nos Iau yma (25/03/21) mae cystadleuaeth ‘Taro’r Nodyn’ – lle bydd pob un ohonom griw Llwyddo’n Lleol eleni yn cael y cyfle i pitcho ein syniad i banel er mwyn ceisio ennill gwobr o £1000. Mi fydd yr arian yma yn gymaint o help i fi er mwyn cyfrannu at gost creu ap (heb sylweddoli dan rŵan faint mae o’n costio i ddylunio a datblygu ap… waw!) Dwi’n brysur iawn ar y funud yn trio mireinio fy mhitch… dwi’n berson sydd yn gallu siarad lot ac yn dueddol o ramblo, a dim ond 3 munud sydd gennym! Mae’n bwysig felly fy mod yn dewis yn ofalus beth yn union dwi eisiau ei ddweud a cheisio cael fy mhwynt drosodd yn sydyn ac mewn ffordd sydd am waw’io y panel! ‘Watch this space’ fel maen nhw’n ei ddweud… gobeithio eith hi’n wych!

Roedd meddwl am ddod a fy syniad yn fyw yn fy nychryn i braidd, ond ni allwn feddwl am ffordd well i’w wneud na dan arweiniad Llwyddo’n Lleol. Dwi wir ddim eisiau i’r 10 wythnos yma ddod i ben!! Mae’r ymateb i’r syniad ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd wedi bod yn anhygoel ac wedi fy helpu i gymaint i sylweddoli pam fy mod yn gwneud hyn – i helpu eraill! Diolch i chi gyd – edrych ymlaen yn arw i weld yr ap yn dod yn fyw!

Yn cyflwyno… Mirain / INDI

Mae Mirain wedi bod ar y cynllun Llwyddo’n Lleol hefo fi eleni, ac mae wedi bod yn bleser cael bod ar y siwrne hefo hi. Mae hi’n ferch lyfli ac wastad yn gallu codi calon unrhyw un. Dyma Mirain yn ateb ychydig o gwestiynau am ei busnes hi – INDI.

Cyflwyno dy hun

Mirain Rhisiart, 23 oed o Flaenau Ffestiniog. Gradd mewn Theatr ac gyda diddordeb bod yn berson camera. Dwi’n mwynhau coginio, mynd am dro a gwylio ffilms.  Hoff beth – sgio lawr y piste hefo peint.

Syniad busnes 

Cychwyn busnes yn ystod y pandemig er mwyn gallu taflu fy ngreadigrwydd a fy egni i mewn i rywbeth gan nadw oeddwn i wedi gweithio’n llawn amser ers mis Ebrill. Creu dillad Cymraeg gyda steil minimal, unisex. Datblygu cynnyrch newydd sef canhwyllau cwyr naturiol a gobeithio rhyddhau yn fuan iawn!

Pam dewis bod yn rhan o Llwyddo’n Lleol?

Roeddwn yn hoffi’r syniad o fynd ar y daith hefo criw o bobl a cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Top tips i rywun sydd yn meddwl am gychwyn busnes ond ddim yn siwr beth i’w wneud?

1. Os ydy meddwl am gychwyn busnes yn dy gynhyrfu di ac yn dy wneud di’n nerfys dros ben – cychwyna fusnes!!! DO IT!

2. Bydd yn fodlon derbyn cyngor a gwrando ar syniadau eraill ond ar ddiwedd y ddydd dy fusnes di ydy o a chdi sy’n gwbod yn well. Mi fydd pawb yn ‘business expert’ munud dy fod di’n cychwyn busnes felly cofia nad wyt ti’n gorfod actio ar gyngor neb, ond gwrando.

3. Ddim i fod yn cliche, ond trio wneud rhywbeth bob diwrnod neu bob hyn a hyn sy’n dy ddychryn di. Drwy wneud hynny mi wnei di fagu hyder a datblygu fel person busnes effeithiol.

Rhywbeth arall fysa chdi’n licio ddeud?

Cynaliadwyedd oedd un o’r petha pwysica genai pan roeddwn i’n edrych ar sut oeddwn i am redeg y busnes. Roeddwn i’n benderfynol o beidio symud gwastraff o un lle i’r llall, o’r busnes i’r cwsmer felly mae fy sustem pacio a postio i’n 100% ailgylchadwy. Ro’n i hefyd yn awyddus i greu brand a oedd yn gwerthu ystod eang o gynnyrch a oedd yn cael bron i ddim effaith ar yr amgylchedd fel dillad cotwm wedi’w adfywio, cynnyrch cartref i’w ail-ddefnyddio fel wgellt dur a bagiau cotwm er mwyn hyrwyddo siopa di-blastig.

Gwefan INDI | Instagram INDI | Facebook INDI

Diolch unwaith eto am ddarllen fy mlog – rydw i wrth fy modd yn eu hysgrifennu a chael eich diweddaru hefo popeth sydd yn mynd ymlaen! Cofiwch fy mod yn postio ar instagram yn aml felly cerwch draw i weld beth yw’r diweddaraf! Welai chi yn ôl yma ar y blog mewn pythefnos!

Rhif 2… yn barod?!

Anodd coelio fod pythefnos wedi bod yn barod ers y blog cyntaf- boncyrs! Mae amser wir yn hedfan!

Rhoi sylw haeddiannol i… Betsan Dafydd!

Ychydig wythnosau yn ôl cefais neges fendigedig gan Betsan ar instagram (@betsan_makeup), yn nodi ychydig am bwy ydi hi ac am sut y bydd fy ap o fudd iddi hi. Roedd wedi fy ngwneud yn emosiynol a dweud y gwir – cael neges mor deimladwy. Dyna pam felly fy mod yn rhoi darn o fy mlog heddiw i rannu ei stori hi.

Felly.. pwy yw Betsan? Mae hi’n 39 mlwydd oed, yn gweithio fel artist colur ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi’n fyddar ers ei geni ac yn gwisgo offer clyw yn y ddwy glust pob dydd heblaw pan fydd yn cysgu, fel mae hi’n dweud “mae’n braf cysgu mewn tawelwch a ddim clywed rhywun yn chwyrnu, gwyntio ayyb”. Yn ei fflat, mae gan Betsan offer clyw i’w chynorthwyo, megis larwm tan a chloc larwm sydd yn mynd o dan ei chlustog ac yn dirgrynu. Mae ganddi oriawr hefyd sydd yn dirgrynu i adael iddi wybod pan fydd rhywun wrth y drws! Tydi hi ddim yn hoffi tawelwch, gan ei fod yn gwneud iddi deimlo’n unig ac yn ofnus, ac felly mae hi wrth ei bod yn clywed sŵn cerddoriaeth a pobl yn siarad.

Un o hoff ddiddordebau Betsan yw teithio – mae hi wedi ymweld â 57 gwlad yn barod – ac yn mwynhau hyn gan ei fod yn gyfle gwych i gwrdd â phobl o wahanol wledydd, cael cymdeithasu a mwynhau gweithgareddau gwahanol fel nofio gyda siarcod, trio bwydydd gwahanol, cael taith mewn balwn awyr ac ymweld ag adeiladau adnabyddus fel y Burj Khalifa neu mynd i’r Red Desert yn Namibia.

Tydi Betsan ddim yn arwyddo. Dywedodd, “mae pawb yn holi fi am beth yw’r arwydd am diolch, bore da ayyb. Rwyf yn gorfod ateb sori, dwi ddim yn gallu arwyddo. Roedden nhw yn teimlo yn siomedig, ond mae cwrs arwyddo mor ddrud. Wrth wylio pobl yn arwyddo ar teledu, maen nhw yn mynd yn gyflym ac tydw i ddim yn eu deall.” Mae hi’n dibynnu ar ddarllen gwefusau pobl, ond mae hyn yn anodd pan fydd gan ddynion farf neu fwstas mawr ond hefyd pan fydd pobl yn cuddio eu ceg!! O fod yn 4 oed hyd at 18 mlwydd oed, mynychodd therapi iaith a lleferydd i’w helpu i siarad.

Dyma beth ddywedodd hi – “Dydw i ddim yn gallu arwyddo, ond dwi yn defnyddio ystumiau (gestures) ag yn gallu arwyddo yr wyddor, rhifiau, lle dwi’n byw a beth yw fy swydd. Dydy fy rhieni na ffrindiau yn gallu arwyddo a does neb yn helpu fi – dyna pam dwi’n gorfod siarad. Doedd fy rhieni ddim eisiau i fi fod yn unig. Dydy nhw ddim yn adnabod pobl byddar sy’n siarad Cymraeg yn Caerdydd. Roedd fy rhieni eisiau i fi fynd i ysgol Gymraeg, ond roedd llywodraeth Caerdydd eisiau i fi fynd i ysgol Saesneg gyda plant byddar – roedd fy rhieni ddim yn hapus gyda hyn ag es i i ysgol gynradd ag uwchradd Gymraeg lle roeddwn yn cael fy addysg mewn dosbarth fel pawb arall. Roeddwn hefyd yn cael mynd allan i’r uned yn yr ysgol gynradd oedd ynghlwm gyda’r ysgol i cael dilyn fy rhaglen therapi iaith a lleferydd ac roedd gyda fi gynorthwydd dosbarth a oedd yn dod gyda fi i pob dosbarth yn yr ysgol uwchradd . Roedd y cynorthwydd dosbarth yn fy helpu i ysgrifennu lawr beth roedd yr athrawes yn dweud neu gwneud nodiadau pan oeddwn yn darllen gwefus yr athrawes. Roeddwn ni yn gwisgo bocs rownd fy ngwddw ac hefyd roedd un gyda’r athrawes dosbarth, roedd hyn yn gweithio yn dda tan bo ni yn cael ‘supply teacher’ yn yr ysgol gynradd a oedd ddim yn gyfarwydd ag e ac wedyn yn gweiddi lawr y bocs!!! Nes i ddim cwrdd a pobl byddar tan mynd i’r coleg.”

Coleg a bywyd gwaith – Ar ôl mynychu’r coleg i wneud cwrs colur a gwallt ar gyfer ffilmiau a theledu, gwelodd hysbyseb swydd a oedd yn hyfforddi unigolyn am flwyddyn i ddod yn berson colur a gwallt – “roedd yn brofiad gwych a chael y cyfle i gwrdd â make-up designers a make-up artists” – ac ar ôl y cwrs yma cafodd gyfle i fynd i weithio gyda ‘make-up designer’. Yn 21 mlwydd oed wedyn, cafodd swydd fel person colur a gwallt ar y rhaglen deledu Cymraeg, ‘Rownd a Rownd’. Ers hynny, mae Betsan wedi cael profiadau gwych a gweithio ar raglenni adnabyddus fel McDonald & Dodds, His Dark Materials, Doc Martin, Father Brown, Casualty ac The Crown! Gweler restr o’i holl waith yma.

“Rwyf wedi cael profiad da a hwylus yn coleg a dysgu i fod yn ferch colur, byddaf yn cefnogi unrhyw berson byddar i ddilyn ei breuddwyd dydy bod yn fyddar ddim yn stopio chi, oes ma sawl clwyd i neidio ond rwyf wedi dod ben a hi.”


Heriau Covid19 / Masgiau / Cyfathrebu “Dros cyfnod covid-19 – mae pawb yn gorfod gwisgo mwgwd mewn adeilad. Rwyf yn gwisgo mwgwd gyda ffenest clir ond mae yn anghyfforddus ac yn chwyslud pan oeddwn i’n siarad ag maer ffenest yn mynd yn ‘misty’. Dechreuais i gweithio ar McDonald & Dodds – roeddwn i’n gwisgo mwgwd a visor pob dydd tu fewn i’r trailer colur, ar y set, ayyb. Fel arfer, pan roeddwn i’n rhoi colur i actor, doedden nhw ddim yn gwisgo mwgwd ond roedd hynny’n iawn gan fy mod mewn trailer fy hun a ddim rhannu gyda makeup artist na cast arall. Roeddwn i ar actor yn gallu siarad gyda’n gilydd, ac roedd e’n deall pob gair pan oeddwn i’n siarad gwisgo mwgwd. Roedd pob un o’r cast a criw yn gorfod cael prawf covid un neu dwy waith yr wythnos. Roedd criw a cast yn fy helpu ac yn siarad yn glir i fi pan roedden nhw’n gwisgo mwgwd neu roedd gen i fwrdd gwyn bach mewn yn fy mag colur, felly os doeddwn i ddim ddeall beth oedden nhw yn dweud – roedden nhw yn ysgrifennu ar y bwrdd gwyn i fi. Roedd angen cofio gofyn iddyn nhw am hand gel wedyn i rhoi wipe i’r beiro a’r bwrdd gwyn cyn i fi ysgrifennu lawr. Dwi eisiau iddyn nhw gadw yn saff ac yn ddim eisiau pasio y virus. Dwi’n gwybod fod pawb yn ei ffeindio yn anodd wrth fethu darllen gwefus neu pan yn gwisgo mwgwd.”

Mae Betsan wedi cael ambell i her pan mae hi’n dod i gyfathrebu. “Os tydi pobl heb cwrdd a fi o’r blaen neu pobl byddar – rhaid i fi esbonio iddyn nhw bo fi yn fyddar, plis fedri di siarad yn glir ayyb. Weithiau, os toeddwn i ddim yn deall – roeddwn yn gofyn rhywun dod gyda fi am cymorth.” Un peth mae hi’n ei weld yn anodd ac yn siomedig amdano yw bod gwasanaethau megis lle doctor, deintydd wastad eisiau siarad ar y ffon, ac mae hyn yn anodd iawn i Betsan. Mi fuasai tecst neu e-bost llawer haws medda hi. Cafodd brofiad gwael mewn cyfweliad o’r blaen hefyd, lle o’r cychwyn cyntaf un roedd rhaid siarad mewn i’r wal gan fod angen siarad gyda’r seinydd ar y wal – ond roedd hyn yn anodd iawn iddi hi! Gofynnodd rhywun iddi wedyn os oedd hi’n gwisgo offer clyw gan ei fod yn ymddangos fel ei bod hi ddim yn ei chlywed yn iawn- roedd hyn wedi ei gwneud yn flin ac emosiynol iawn gan fod rhai o’r cwestiynau roedd yn cael eu gofyn yn ofnadwy!“Pwy rhan o profoundly deaf ma nhw ddim yn deall a bod e ddim yn rhywbeth sydd byth yn mynd i newid i fi!!! Ond rwyf yn byw bywyd llawn er gwaetha ac yn eitha hapus fy myd.”

“Y peth mwyaf pwysig i bobl gofio pan yn siarad gyda person byddar yw i edrych arnyn nhw, dim cuddio y ceg, siarad yn arafach, defnyddio arwyddo wrth siarad os fydd gwneud hyn yn helpu, a bod yn barod i ail ddweud rhywbeth mewn ffordd symlach.”

Diolch yn fawr iawn i ti Betsan am adael i mi rannu dy stori a dy brofiadau. Rwyt ti’n ysbrydoliaeth ac yn siŵr am ysbrydoli nifer o bobl ifanc i fynd i ddilyn eu breuddwydion – boed yn y maes colur, ffilm a theledu neu rywbeth arall. Byddwch yn siŵr o ddilyn Betsan ar ei instagram a gweld y diweddaraf ganddi hi. Ti’n seren – diolch!

Ar y radio!

Bore Iau (25/02/21) cefais y cyfle i fynd ar raglen radio Aled Hughes ar Radio Cymru. Roedd hyn yn gyfle gwych i mi gael sgwrs am Arwyddo. Cefais sgwrs ffab hefo Aled, yn son am sut nes i gychwyn arwyddo, cyrsiau i ddysgu, BSL â’r Gymraeg a datblygiad yr ap. Roedd yn sgwrs ddiddorol iawn, ac roeddwn wedi synnu i fod yn onast ei fod wedi para mor hir! Dwi’n falch iawn efo sut athi, ac yn gobeithio ei fod wedi rhoi cyhoeddusrwydd cadarnhaol i’r ap ac i’r iaith. Rwyf wedi postio recordiad o’r sgwrs ar fy instagram – dilynwch y linc yma i wrando. Diolch Aled!

Instagram yn tyfu

Dyma dwi’n ei weld yn boncyrs – rŵan dwi wir yn sylweddoli’r gwir bŵer sydd gan y cyfryngau cymdeithasol. Un penwythnos roeddwn i yn mynd am dro ar lan y môr Abersoch, ac yn creu post instagram i ddathlu cyrraedd 600 o ddilynwyr ar instagram… 6 diwrnod wedyn, roeddwn yn dathlu cyrraedd 1,000!!!! Mae’r holl beth yn anghredadwy i fod yn onest.

Diolch yn fawr iawn i bawb – dwi wir yn gwerthfawrogi pob ‘like, comment, follow & share’ – maent oll yn meddwl gymaint i fi, er mor llethol mae o’n gallu teimlo weithiau. Dwi wedi mwynhau creu fideos arwyddo i chi, fel yr un rygbi chwe gwlad a’r un diwrnod crempog, a gobeithio y caf barhau i rannu pethau tebyg hefo chi i chi fwynhau a dysgu. Instagram Arwyddo.

Dwi’n mwynhau cymdeithasu hefo chi ar y cyfryngau cymdeithasol, a chael rhannu profiadau a dilyn llwyth o fusnesau bach llwyddiannus eraill. Mae’r gymuned yn un lyfli i fod yn rhan ohono a dwi’n teimlo’n lwcus iawn. Cefais neges gan yr artist anhygoel Lisa Eurgain Taylor ar instagram wythnos dwytha’ hefyd, yn holi am sut mae arwyddo ‘dwi’n caru peintio’ – pa ffordd well o ffilmio fideo iddi hi na sefyll o flaen darn o’i gwaith hi!? Roedd yn ffab gweld Lisa yn cymryd diddordeb ac yna yn trio arwyddo fo ei hun a’i rannu ar ei instagram story! Diolch mawr Lisa – gweler y fideos isod.

Instagram Lisa | Gwefan Lisa | Facebook Lisa

Fideo fi
Fideo Lisa

Diolch mawr hefyd i Ffion (@dwdl_designs) am roi fy logo ar siwmper a chrys t i fi – roedd yn rhywbeth bach roeddwn eisiau ei wneud i mi fy hun – ffordd syml o gael cyhoeddusrwydd i’r ap wrth ei wisgo o gwmpas lle gan ei fod yn bwynt siarad â phobl holi beth yw’r logo ar y top. Hefyd, er mwyn gallu creu fideos neu tynnu lluniau wrth wisgo’r dillad hefo fy logo arnynt. Rydw i’n hoffi cefnogi busnesau bach ar instagram, felly diolch mawr i Ffion am greu’r rhain – dwi wrth fy modd!

Dyna ni, blog arall wedi’i ysgrifennu – diolch am ddod i ddarllen! Cymaint o bethau cyffrous ar y gweill felly dwi’n edrych ymlaen yn barod i’ch diweddaru eto! Unrhyw gwestiwn cofiwch gysylltu unrhyw dro!