Gwybodaeth

Helo! Croeso i wefan yr Ap Arwyddo!

Lois dwi, a fi di’r person tu ôl i’r syniad o greu ap arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg! Rydw i’n 25 oed, yn dod o Bwllheli ac ar ganol cwrs Lefel 3 yn dysgu BSL. Dwi’n gymhorthydd hefo merch sydd yn fyddar ac yn mynd i wneud cwrs dysgu TAR Cynradd mis Medi. Os ydych eisiau ffaith ddiddorol amdanaf… wel… alla’i adrodd enwau taleithiau America mewn trefn y wyddor… ha!

Rydw i yn lwcus iawn o fod yn cael cymorth a mentoriaeth gan Llwyddo’n Lleol i fy helpu i greu a datblygu fy syniad o greu ap. Fe wnes i geisio am le ar ‘Llwyddo’n Lleol’ eleni am ei fod yn fenter sydd yn cefnogi pobl ifanc Cymraeg yng Ngwynedd a Môn – perffaith ar fy nghyfer i, person ifanc Cymraeg sydd yn byw yng Ngwynedd!

Oes gwahaniaeth rhwng arwyddion ar yr ap a BSL?

Oes! Mae gan BSL reolau gramadegol ei hun, felly mae strwythur brawddegau yn hollol wahanol i sut y byddem yn siarad yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Mi fydd yr arwyddion yn yr ap yma yn cyd-fynd a siâp ceg Cymraeg – a’r term rydym yn ei ddefnyddio am hyn yn Saesneg yw ‘Sign Supported Welsh’. Mae’r arwyddion felly yn cael eu defnyddio i gefnogi iaith lafar Gymraeg. Dwi’n gobeithio bydd yr ap yn gallu darparu cymorth i bobl gychwyn y broses o ddysgu arwyddo, a hynny drwy ddysgu ychydig o eiriau ac ymadroddion sylfaenol i ddechrau, cyn penderfynu mynd i wneud cwrs arwyddo.

Pam creu ap arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg?

Nol yng nghanol y cyfnod clo cyntaf, yn fis Mai 2020, fe greais ychydig o fideos ohonof yn arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer gwefannau cymdeithasol Ysgol Tryfan. Uwch lwythwyd cyfanswm o 14 fideo a oedd wedi ei rhannu yn gategorïau gwahanol. Roeddwn wrth fy modd yn gweld plant yr ysgol yn dychwelyd ar ôl y cyfnod clo yn edrych ymlaen at ddangos yr holl arwyddion roeddynt wedi ei ddysgu, a hynny gyda diolch i fy fideos i!

(Dyma’r fideo cyntaf aeth i fyny ar wefanau cymdeithasol yr ysgol)

Iaith gyntaf y ferch rydw i’n gymhorthydd iddi yw Cymraeg, felly pan fyddwn yn arwyddo gyda hi mi fydd yn digwydd gan ddefnyddio siâp ceg Cymraeg a dim Saesneg. Credaf y byddai creu ap fel hyn o fudd i helpu plant, teuluoedd ac unigolion iaith gyntaf Cymraeg i ddysgu arwyddo ychydig o eiriau ac ymadroddion, a hynny gyda siâp ceg Cymraeg. Tydw i ddim mewn unrhyw ffordd yn ceisio newid BSL, gan ei fod yn iaith hynod arbennig yn ei hun, dim ond ceisio creu adnodd i helpu unigolion ddysgu arwyddo ychydig drwy’r Gymraeg – dim ond digon i allu cyfathrebu ychydig gyda phobl sydd yn fyddar a defnyddwyr BSL. Fy nod wrth greu’r ap yma yw cael mwy o bobl i arwyddo a dangos diddordeb mewn dysgu ychydig o arwyddo, gan wedyn gobeithio eu bod yn mynd ymlaen i fynychu cyrsiau BSL sydd yn cael eu cynnal yn yr ardal.

Sut fydd yr ap yn gweithio?

Fy ngweledigaeth i’r ap yw ei fod yn debyg i eiriadur bach ar y ffon / tablet. Bydd clipiau fideos bach, 2/3 eiliad, yn dangos sut i arwyddo gair. Bydd y fideos yna wedyn yn cael eu rhannu mewn i gategorïau gwahanol ; cyfarchion, teimladau, lliwiau, pynciau addysgol, bwyd ac yn y blaen. Gobeithio wedyn bydd modd gweld rhestr o’r categorïau yma wedyn ar hyd ochr yr ap, lle gallwch glicio ar yr un rydych yn dymuno ei weld. Fodd bynnag, gobeithiaf y bydd man chwilio hefyd, lle gallwch deipio’r gair hoffech ei weld.

Yn amlwg, mae’n anodd iawn cael pob gair wedi ei ffilmio a’i roi ar yr ap yn y dechrau, ond mae gen i restr swmpus ar y funud o eiriau hoffaf ei weld arno pan gaiff ei lansio. Y gobaith sydd gen i yw bod yr ap yn cael ei ddiweddaru pob ychydig fisoedd, ac adeg yna bydd categori/au o eiriau newydd yn cael eu hychwanegu i’r ap. Rwyf yn chwilio am y cwmni perffaith i greu’r ap hefo fi ar y funud, felly gobeithio y bydd modd yn y pendraw i gyflawni fy ngweledigaeth!

Beth sydd i ddod?

Mae’r ap ar y funud yn ei ddyddiau cynnar o gael ei ddatblygu – mae cymaint o bethau i feddwl amdanynt fel logo, cynllun, rhestr geiriau, pethau cyfreithiol, arian, ffilmio… ond ara’ deg mae dal iâr fel maen nhw’n ei ddweud! Os oes gennych unrhyw awgrymiad ynglŷn â chategorïau neu eiriau penodol hoffech weld yn cael ei arwyddo ar yr ap, cysylltwch drwy e-bost neu’r gwefannau cymdeithasol. Mi fuaswn wrth fy modd yn cael eich mewnbwn ac yn gwerthfawrogi pob ymateb. Ar y wefan yma, mi fyddaf yn eich diweddaru gydag unrhyw ddatblygiadau drwy ysgrifennu blog. Edrychaf ymlaen at rannu fy siwrne gyda chi!