Cydnabyddiaeth i Iaith Arwyddo!

Mae’r wythnosau rhwng ysgrifennu y blogiau yma yn hedfan heibio!! Diolch i chi gyd am ddod yn ôl i ddarllen pob tro!

Wythnos Iaith Arwyddo 2021

Mawrth 15 i Fawrth 21 2021 oedd wythnos iaith arwyddo ‘leni… ond pam? Nol ar Fawrth 18, 2003 cafodd iaith arwyddo ei gydnabod fel iaith leiafrif gan Lywodraeth Prydain. Roedd hyn yn rhywbeth roedd y British Deaf Association (BDA) wedi ceisio gwneud ers yr 80au! Cyn cael ei chydnabod fel iaith nol yn 2003, roedd miloedd o bobl ym Mhrydain wedi bod yn protestio er mwyn cael y gydnabyddiaeth yma – nol yn Gorffennaf 2000, roedd oddeutu 10,000 o bobl yn protestio yn Trafalgar Square yn Llundain, ac mewn digwyddiad gwahanol yn Wolverhampton, cafodd 6 unigolyn byddar eu harestio am flocio lon fel rhan o brotest – y bobl fyddar cyntaf i gael eu harestio am weithgaredd gwleidyddol sy’n gysylltiedig â materion byddardod.

Mae cael cydnabyddiaeth yn grêt i’r iaith, yndi ddim? Nadi.. ddim o reidrwydd… Dim ond rhan fach o’r frwydr yw cael cydnabyddiaeth i’r iaith, oherwydd tydi hyn ddim yn golygu fod ganddo statws na hawliau cyfreithiol! Mae gan 4 iaith ym Mhrydain statws cyfreithiol sydd yn gallu cael ei warchod – Cymraeg, Gwyddeleg, Cernyweg a Gaeleg. Y gobaith gan bobl fyddar ym Mhrydain yw adio BSL i’r rhestr yna. Mae gan Yr Alban Ddeddf BSL – yr unig wlad ym Mhrydain i roi statws cyfreithiol i BSL ac felly mae hyn yn galluogi iddynt godi ymwybyddiaeth am yr iaith ac i wella mynediad at wasanaethau i bawb sydd yn defnyddio’r iaith. Roedd rhaid i’r Llywodraeth yn Yr Alban ddod fyny hefo cynllun ar sut maent am hyrwyddo’r iaith.

Mae ymgyrch newydd rŵan o’r enw ‘BSL Act Now’ – lle maent yn ymgyrchu i greu cynllun cadarn a chlir sydd am wasanaethu fel y sylfaen ar gyfer cyrraedd y nod o gael Deddf BSL. Mae pobl yn flin bod 18 mlynedd wedi mynd heibio ers i’r iaith gael ei chydnabod… a bod dal dim statws cyfreithiol iddi! Does gan bobl fyddar ddim yr un mynediad at wybodaeth a gwasanaethu fel sydd gan bobl sy’n clywed. Mae rhaid i bobl fyddar ddibynnu ar ddeddfwriaeth gwahaniaethu anabledd er mwyn gallu cael mynediad at wybodaeth yn eu hiaith eu hunain. Mae rhai darparwyr gwasanaethau yn gwrthod ceisiadau pobl fyddar i gael ‘interpreter’ Saesneg/BSL a rhai awdurdodau addysg yn gwrthod ceisiadau rhieni i gael staff cefnogi sydd wedi cymhwyso mewn BSL i gynorthwyo eu plant – a dyma yw mond rhai o’r heriau sy’n eu gwynebu!

“The 18th March 2003 was when the UK Government formally recognised British Sign Language as a language in its own right. It also promised to look into a legal status for BSL. Eighteen years on, we’re still waiting. Waiting for the key to the door to a BSL Act. No more. We’re not waiting any longer.”

British deaf association

Pwrpas Wythnos Iaith Arwyddo pob blwyddyn felly yw codi ymwybyddiaeth o’r materion a’r heriau sy’n effeithio defnyddwyr iaith arwyddo, ac yn fwy cyffredinol, lles pobl fyddar ym Mhrydain. Er gwaethaf yr ochr negyddol, mae Mawrth 18 yn ddyddiad arbennig iawn i bobl fyddar ym Mhrydain gan fod y gydnabyddiaeth yn gam mawr ymlaen ar y pryd. O fewn yr wythnos, mae ymgyrchau a phrosiectau gwahanol yn cael eu lansio, sydd â nod o wneud i bobl fyddar teimlo’n fwy reassured, ac i dynnu sylw at eu hanghenion a’r problemau y maent yn ei wynebu.

Er rydym yn dathlu Wythnos Iaith Arwyddo ym Mhrydain yn fis Mawrth, mae Diwrnod Rhyngwladol Ieithoedd Arwyddo ac Wythnos Ryngwladol y Byddar yn cael eu cynnal yn fis Medi, gyda’r un nod i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth am iaith arwyddo ac i annog diwylliant byddar i ffynnu ar raddfa fyd-eang.

Fel rhan o Wythnos Iaith Arwyddo felly, dwi wedi bod yn rhannu ffeithiau diddorol draw ar instagram, a rhai fideos hefyd. Wedi rhoi sialens i rai o fy nilynwyr i arwyddo ‘Wythnos Iaith Arwyddo Hapus’ – ac aeth hynny yn wych! Oddi’n grêt gweld gymaint ohonoch yn trio felly diolch yn fawr iawn i chi am hynny! Y fideo gyferbyn yw ‘reel’ nes i bostio ar instagram yn arwyddo a chael ychydig bach o hwyl hefo Nel – y ferch y mae gen i’r fraint o weithio hefo hi!

Stori Caio Cymru

Mae Kim a’i theulu yn dod o Bwllheli, ac maent fel teulu yn defnyddio arwyddo yn ddyddiol. Dyma eu stori nhw!

Helo, fy enw i yw Kim, a dyma Caio Cymru a’i sidekick Cari! Fe gafodd Caio ei eni 10 wythnos yn fuan, felly roeddwn i’n gwybod y bydd dipyn o oedi yn ei ddatblygiad am ei fod o yn fabi prem. Wrth i amser fynd heibio, fe wnaethom benderfynu defnyddio rhai arwyddion makaton fel llefrith, bwyd a gwely ayyb – rhai syml i helpu Caio i ddod yn ei flaen. Pan oedd Caio o gwmpas 8/9 mis oed, doedd o ddim yn tyfu fel plant eraill oedd wedi cael eu geni yn 30 wythnos.

Fe gafodd Caio brawf genetig, ac fe gawsom y diagnosis anghyffredin o ‘deletion of the long arm chromosome 13’. Roedd hyn yn golygu oherwydd ei fod yn ddilead anghyffredin ar ddarn mae Caio yn methu, doedden nhw ddim yn gallu rhoi dim syniad i ni o ddatblygiad dealltwriaeth na corfforol Caio. Ar ôl y sioc â’r torri calon, es i fel Mam i mewn i ‘overdrive’ i wneud yn siŵr fy mod yn dysgu gymaint ag oni’n gallu o arwyddo a hefyd fel fy mod yn gallu dangos yr arwyddion i gymaint o ffrindiau a theulu. Aeth Caio i’r cylch meithrin yn Y Ffôr ac fe wnaethon nhw ddefnyddio Makaton hefo fo, ac roedd y plant bach eraill yn dysgu hefyd. Yna, pan roedd Caio yn oed mynd i’r ysgol, roedd Ysgol Abererch wedi paratoi’r plant ac wedi dysgu ychydig o Makaton iddyn nhw allu defnyddio arwyddo hefo Caio. Does yna ddim geiriau i ddisgrifio pa mor ddiolchgar ydw i i’r 2 le yma am fod mor dda a chynnwys Caio fel pob plentyn arall.

Mi fydd Caio yn 5 oed mis Gorffennaf, ac mae o yn trio siarad, ac wedi gallu cyfri o 1-5 yn annibynnol wythnos diwethaf! Mae Caio yn deall pob dim rydw i’n ei ddweud a’i ofyn, ond tydi o ddim yn gallu siarad i ateb yn ôl, felly dyna pam fod arwyddo mor bwysig i ni fel teulu a ffrindiau Caio, i bawb allu ei ddeall ac i allu diwallu ei anghenion. Mae Cari ei chwaer fach yn defnyddio arwyddo hefyd, ac weithiau mi fydd hi yn gwneud pethau i fyny ei hun haha – mae hi wedi bod a dal yn ffantastig efo’i brawd mawr.

(Llun o Caio a Cari hefo Sion a Cara eu brawd a chwaer mawr, a’u tad, Iwan)

Mae yna gymaint o bobl sydd ddim yn gallu clywed neu ddim yn gallu siarad, ac felly mae Arwyddo mor bwysig er mwyn gallu cynnwys pawb yn y byd. Rydym yn dysgu siarad Ffrangeg a Sbaeneg ayyb, ond mae arwyddo’r un mor bwysig yn fy marn i, os nad mwy! Mae syniad yr ap mae Lois yn gweithio arno yn absolutely brilliant ac mae o wir yn agos at fy nghalon i.

Mae Kim wedi creu grwp ar facebook i rannu fideos ohoni hi a’r plant yn arwyddo, er mwyn gallu dysgu ei theulu a’i ffrindiau sut i arwyddo rhai geiriau penodol. Dyma glip allan o un o’r fideos yna – mae nhw mor werthfawr!

Diolch mawr i Kim am rannu stori Caio Cymru, ac am ddweud pa mor bwysig ydi arwyddo iddyn nhw fel teulu. Storiau fel hyn sydd yn helpu i mi sylweddoli pam fy mod ar y siwrne yma o geisio datblygu yr ap!

Dod i derfyn Llwyddo’n Lleol!

Waw. Mae’n anodd coelio fy mod bellach ar fy wythnos olaf hefo Llwyddo’n Lleol – lle mae’r 10 wythnos dwytha’ wedi mynd?! Alla i ddim diolch digon am yr holl gymorth rydw i wedi ei dderbyn drwy Llwyddo’n Lleol. Mae’r sesiynau wythnosol wedi bod yn help mawr – rydym wedi cael siaradwyr gwadd arbennig yn dod mewn i siarad hefo ni, yn amrywio o gyfreithiwr, arbenigwyr marchnata a chyfryngau cymdeithasol & ymgynghorwr busnes. Maent oll wedi rhannu gwybodaeth a ‘tips’ hynod ddefnyddiol, ac mae gen i bellach llyfr nodiadau hollol lawn! Dwi wedi dysgu lot, a dwi’n credu fy mod i a fy musnes bach wedi blodeuo cymaint ers cychwyn ar y cynllun 10 wythnos yn ôl!

Mae diolch mawr i’r criw hefyd – Dan, Alaw, Nathan, Mirain, Cynan ac Osian – mae wedi bod yn bleser cael bod ar siwrne Llwyddo’n Lleol hefo chi. Gwerthfawr yw cael y cyfle i rannu syniadau hefo’n gilydd, ac i helpu’n gilydd ar y daith yma. Mae cychwyn busnes yn gallu bod yn anodd iawn, ond mae cael cefnogaeth ein gilydd drwy hyn wedi bod yn ffab – dwi’n meddwl rydym ni gyd wedi cael dyddiau lle mae popeth yn teimlo’n ormod weithiau, ond rydym oll yn barod i godi hwyliau ein gilydd, gwneud ein gilydd chwerthin ac fel mae Mirain yn dweud, gwneud i ni sylweddoli ei fod o i gyd ‘for the bants’!!! Dwi’n edrych ymlaen yn arw i weld busnes pawb yn ffynnu ar ôl hyn – a dwi’n siŵr y byddwn yn parhau i helpu a bod yn gefn i’n gilydd yn y dyfodol.

Nos Iau yma (25/03/21) mae cystadleuaeth ‘Taro’r Nodyn’ – lle bydd pob un ohonom griw Llwyddo’n Lleol eleni yn cael y cyfle i pitcho ein syniad i banel er mwyn ceisio ennill gwobr o £1000. Mi fydd yr arian yma yn gymaint o help i fi er mwyn cyfrannu at gost creu ap (heb sylweddoli dan rŵan faint mae o’n costio i ddylunio a datblygu ap… waw!) Dwi’n brysur iawn ar y funud yn trio mireinio fy mhitch… dwi’n berson sydd yn gallu siarad lot ac yn dueddol o ramblo, a dim ond 3 munud sydd gennym! Mae’n bwysig felly fy mod yn dewis yn ofalus beth yn union dwi eisiau ei ddweud a cheisio cael fy mhwynt drosodd yn sydyn ac mewn ffordd sydd am waw’io y panel! ‘Watch this space’ fel maen nhw’n ei ddweud… gobeithio eith hi’n wych!

Roedd meddwl am ddod a fy syniad yn fyw yn fy nychryn i braidd, ond ni allwn feddwl am ffordd well i’w wneud na dan arweiniad Llwyddo’n Lleol. Dwi wir ddim eisiau i’r 10 wythnos yma ddod i ben!! Mae’r ymateb i’r syniad ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd wedi bod yn anhygoel ac wedi fy helpu i gymaint i sylweddoli pam fy mod yn gwneud hyn – i helpu eraill! Diolch i chi gyd – edrych ymlaen yn arw i weld yr ap yn dod yn fyw!

Yn cyflwyno… Mirain / INDI

Mae Mirain wedi bod ar y cynllun Llwyddo’n Lleol hefo fi eleni, ac mae wedi bod yn bleser cael bod ar y siwrne hefo hi. Mae hi’n ferch lyfli ac wastad yn gallu codi calon unrhyw un. Dyma Mirain yn ateb ychydig o gwestiynau am ei busnes hi – INDI.

Cyflwyno dy hun

Mirain Rhisiart, 23 oed o Flaenau Ffestiniog. Gradd mewn Theatr ac gyda diddordeb bod yn berson camera. Dwi’n mwynhau coginio, mynd am dro a gwylio ffilms.  Hoff beth – sgio lawr y piste hefo peint.

Syniad busnes 

Cychwyn busnes yn ystod y pandemig er mwyn gallu taflu fy ngreadigrwydd a fy egni i mewn i rywbeth gan nadw oeddwn i wedi gweithio’n llawn amser ers mis Ebrill. Creu dillad Cymraeg gyda steil minimal, unisex. Datblygu cynnyrch newydd sef canhwyllau cwyr naturiol a gobeithio rhyddhau yn fuan iawn!

Pam dewis bod yn rhan o Llwyddo’n Lleol?

Roeddwn yn hoffi’r syniad o fynd ar y daith hefo criw o bobl a cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Top tips i rywun sydd yn meddwl am gychwyn busnes ond ddim yn siwr beth i’w wneud?

1. Os ydy meddwl am gychwyn busnes yn dy gynhyrfu di ac yn dy wneud di’n nerfys dros ben – cychwyna fusnes!!! DO IT!

2. Bydd yn fodlon derbyn cyngor a gwrando ar syniadau eraill ond ar ddiwedd y ddydd dy fusnes di ydy o a chdi sy’n gwbod yn well. Mi fydd pawb yn ‘business expert’ munud dy fod di’n cychwyn busnes felly cofia nad wyt ti’n gorfod actio ar gyngor neb, ond gwrando.

3. Ddim i fod yn cliche, ond trio wneud rhywbeth bob diwrnod neu bob hyn a hyn sy’n dy ddychryn di. Drwy wneud hynny mi wnei di fagu hyder a datblygu fel person busnes effeithiol.

Rhywbeth arall fysa chdi’n licio ddeud?

Cynaliadwyedd oedd un o’r petha pwysica genai pan roeddwn i’n edrych ar sut oeddwn i am redeg y busnes. Roeddwn i’n benderfynol o beidio symud gwastraff o un lle i’r llall, o’r busnes i’r cwsmer felly mae fy sustem pacio a postio i’n 100% ailgylchadwy. Ro’n i hefyd yn awyddus i greu brand a oedd yn gwerthu ystod eang o gynnyrch a oedd yn cael bron i ddim effaith ar yr amgylchedd fel dillad cotwm wedi’w adfywio, cynnyrch cartref i’w ail-ddefnyddio fel wgellt dur a bagiau cotwm er mwyn hyrwyddo siopa di-blastig.

Gwefan INDI | Instagram INDI | Facebook INDI

Diolch unwaith eto am ddarllen fy mlog – rydw i wrth fy modd yn eu hysgrifennu a chael eich diweddaru hefo popeth sydd yn mynd ymlaen! Cofiwch fy mod yn postio ar instagram yn aml felly cerwch draw i weld beth yw’r diweddaraf! Welai chi yn ôl yma ar y blog mewn pythefnos!

Dod â’r syniad yn fyw!

Wel, dyma ni! Blog cyntaf ar y wefan – lle ydw i am ddechrau?!

Llwyddo’n Lleol

Rydw i wedi bod yn ffodus iawn o gael fy nerbyn yn rhan o gohort Ionawr 2021 o Llwyddo’n Lleol – cynllun 10 wythnos sydd yn helpu pobl ifanc o Wynedd a Môn i gynllunio a meddwl am eu dyfodol, a hynny wrth aros yn eu milltir sgwâr! O fewn y 10 wythnos rydym yn cael arweiniad a mentora drwy gefnogaeth arbenigwyr lleol, yn ogystal â £1000 i ddatblygu ein syniad i fod yn fusnes llwyddiannus. Ar ôl ymchwilio ac edrych ar fusnesau criw haf diwethaf, roeddwn yn gwybod mai Llwyddo’n Lleol oedd y ffordd orau ymlaen i mi gychwyn meddwl a datblygu’r ap, felly es amdani a gwneud cais!

Bellach, rydym hanner ffordd drwy’r sesiynau ar zoom – lle mae 7 ohonom sydd yn rhan o’r cohort yn cyfarfod gydag arbenigwyr busnes am ddwy awr i gael cymorth a rhannu syniadau. Mae’r pum wythnos diwethaf wedi hedfan, a dwi’n teimlo fel fy mod wedi cyflawni gymaint yn barod! Mae wedi gwneud i mi sylweddoli faint o bethau sydd wir angen meddwl amdanynt wrth feddwl am greu ap, a phopeth sydd yn dod ynghlwm ag o – o greu gwefannau cymdeithasol i drio cael amcanbris creu ap, o brynu ‘domain name’ fy hun i’r wefan / e-bost i drefnu rhywun i ddylunio logo i mi! Mae o i gyd yn hynod gyffrous ac rwyf yn mwynhau’r broses yn fawr iawn!

Dyma aelodau eraill cohort Ionawr 2021 Llwyddo’n Lleol, mae’n bleser cael cyd-weithio a rhannu syniadau hefo nhw pob wythnos felly cliciwch ar y linc ar eu henwau i ddarganfod mwy amdanynt :

Cadwch lygaid allan dros yr wythnosau nesaf, lle bydda i yn ysgrifennu post mwy manwl am bob unigolyn a’u menter nhw – ffordd dda i chi ddod i adnabod pob un a’i syniadau unigryw.

Dyma ni, y criw! Mae’r fideos yma yn cyflwyno ein syniadau ar dudalen facebook Llwyddo’n Lleol!

Cyfryngau Cymdeithasol

Dwi’n berson sydd wastad yn sgrolio drwy facebook neu instagram, ac wrth fy modd yn dod o hyd i fusnesau bach lleol newydd i allu eu dilyn. Dwi’n gwybod felly pa mor bwysig ydi cael cyfrif ar y gwefannau cymdeithasol er mwyn gallu hyrwyddo busnesau bach – roedd angen i mi gael rhai mewn lle cyn gynted â phosib felly! Mae’r gefnogaeth dwi wedi ei dderbyn ers creu’r cyfrifon instagram a facebook Arwyddo yn anhygoel, a gallai ddim diolch i chi gyd ddigon!

Erbyn heddiw – mae dros 700 ohonoch yn fy nilyn ar instagram – a hynny dim ond 9 diwrnod ar ôl i mi ei greu. Diolch yn fawr iawn – mae wir yn meddwl gymaint, a doeddwn i ddim yn disgwyl yr ymateb yma. Rwyf wedi derbyn negeseuon lyfli – rhai wedi fy ngwneud yn emosiynol iawn – gan bobl yn dweud faint fydd yr ap yma yn golygu iddyn nhw a pham bod angen creu un a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gwybod eich bod chi, fel finnau, yn gweld gwerth i’r ap yn anhygoel a dwi’n ddiolchgar iawn.

Gobeithio bydd y cyfrifon yn parhau i dyfu dros yr wythnosau nesaf, ac y caf barhau i’ch diddori gyda fideos, lluniau a ffeithiau gwahanol!

Yn y wasg!

Pythefnos yn ôl, (11/02/21), es i i’r ysgol i ffilmio pwt ar gyfer y Newyddion ar S4C – wel am gyffrous! Roedd hyn ychydig bach yn ‘daunting’ fodd bynnag, oherwydd mae’n golygu fy mod yn rhoi fy hun a’r syniad bach yma allan i’r byd ei weld! Cefais fy nghyfweld gan Nia Cerys y tu allan i’r ysgol, yn ateb cwestiynau megis pam fy mod yn creu’r ap yma, sut fydd yr ap yma yn helpu unigolion, lle ydw i bellach yn y broses o greu’r ap ac oes cynnydd wedi bod yn y diddordeb mewn dysgu arwyddo yn ddiweddar. Unwaith nes i gychwyn siarad, es i deimlo’n ddigon cyfforddus ac yn teimlo fel nad oedd y camera yno. Cefais gyfle i ddangos ychydig o arwyddion hefyd, cyn cael sgwrs hefo Nel a’i Mham, Iona. Aeth yr amser yn sydyn wrth ffilmio – un peth oedd yn niwsans fodd bynnag oedd y tywydd! Roedd hi’n ofnadwy o oer a gwyntog… a fina’ wedi mynd i’r drafferth o gyrlio fy ngwallt.. ha!!! Profiad ffilmio positif iawn, ac rydw i mor falch o Nel hefyd a’r ffordd y gwnaeth hi siarad.

Cafodd ei ddarlledu ar y teledu nos Fercher, 17/02/21, ac roeddwn yn falch iawn efo’r ffordd y roedd wedi troi allan. Mae’r ymateb ar ôl iddo gael ei ddarlledu wedi bod yn anhygoel – diolch i bawb am eich negeseuon caredig. Mae hyn wedi agor drysau i mi nawr gyda chyfleoedd newydd yn codi, felly mae hyn yn gyffrous iawn.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl a gyhoeddwyd ar BBC Cymru Fyw yn dilyn y darllediad.

Dyma bwt amdanaf i, Mirain ac Alaw yn y Cambrian News. Cawsom y cyfle i siarad am ein menter ni a beth yw ein busnesau. Roedd yn gyfle gwych i gael ein syniad allan i bobl gychwyn dod i wybod amdanom ac am y cymorth rydym yn ei dderbyn gan Llwyddo’n Lleol. Roedd hyn cyn i fi ac Alaw sefydlu ein gwefannau cymdeithasol ac felly roedd yn ffordd dda o gyflwyno ein hunain ac ein syniad i’r ardal!

Creu logo

Wel. Logo. Rhan fawr o greu busnes swni’n ddweud… yn enwedig fi sydd angen meddwl am icon i’r ap! Roeddwn yn bendant yn gwybod fy mod eisiau cael rhywun proffesiynol i ddylunio logo i fi, er mwyn ei gael yn unigryw. Dwi’n teimlo pe bawn wedi ei gynllunio fy hun, mi fuaswn wedi gwneud logo yn defnyddio lot o ‘copy a paste’ a ddim yn rhoi stamp unigryw arno. Dyna pryd roeddwn yn gwybod roeddwn eisiau gweithio gyda Heledd Owen i ddylunio logo. Mae gwaith Heledd yn lliwgar, hwyl ac unigryw ac ers misoedd bellach rydw i wedi bod yn ei dilyn ar ei gwefannau cymdeithasol ac yn mwynhau gweld ei dyluniadau newydd. Rydw i wrth fy modd hefo’i gwaith hi ac wedi prynu sawl eitem oddi ar ei siop hefyd!

Rhoddais syniad i Heledd o ba fath o beth y buaswn yn hoffi ei weld, ac mae hi wedi ticio pob bocs. Dw i wrth fy modd hefo beth mae hi wedi dod i fyny hefo – a gobeithio eich bod chi hefyd! Dyma’r logo ar gyfer fy ngwefannau cymdeithasol, mi fydd eicon yr ap yn symlach a llai prysur gan ei fod yn faint llai. Mae’r dwylo yn arwyddo’r llythyren ‘A’, ac yn ddwylo hollol unigryw gan fod Heledd wedi ei dylunio ei hun. Mae’r ‘dwdls’ bach lliwgar o’u hamgylch yn cynrychioli ei gwaith unigryw, rhywbeth rydw i wrth fy modd hefo, ac mae’r amrywiaeth o liwiau yn cynrychioli fy mhersonoliaeth hwyl, positif a lliwgar. Rydw i’n gwsmer hapus iawn, ac yn argymell Heledd i unrhyw un sydd yn chwilio am ddyluniad, neu os ydych yn chwilio am anrheg i rywun – mae ganddi gynhyrchion lyfli yn ei siop. Diolch eto Heledd – ti’n ffab!!!

Instagram Heledd // Facebook Heledd // Gwefan

Creu cystadleuaeth?!

Pob wythnos hefo Llwyddo’n Lleol, rydw i’n cael her i’w gwblhau ar y gwefannau cymdeithasol. Wythnos yma, mae gofyn i ni greu cystadleuaeth! Mae’n anodd i mi, dwi’n meddwl, i greu cystadleuaeth gan nad oes gen i gynnyrch i’w gynnig na hyd yn oed gwasanaeth eto! Ar ôl dipyn o drafod a meddwl, dwi’n meddwl fy mod wedi dod o hyd i’r cynnyrch perffaith i’w gynnig. Dwi’n lwcus iawn hefyd o gael cyfraniad oddiwrth tair merch sydd â busnesau anhygoel – na’i ddim cyhoeddi pwy na be rŵan.. ond gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar fy instagram nos Fercher yma (24/02/21) i weld beth sydd ar gael yn fy nghystadleuaeth. Dwi’n teimlo’n ffodus iawn o gael eu cyfraniad nhw, gan fy mod wrth fy modd gyda’u busnesau ac wedi eu cefnogi ers tro bellach.

Cystadleuaeth ar ei ffordd felly… am hynod gyffrous!!!!

Dyna ni am rŵan felly… mi wna’i eich diweddaru chi ymhen pythefnos! Os oes gennych unrhyw awgrymiadau o gynnwys i fy mlog, gyrrwch neges neu e-bost – mi fydd pob awgrym yn fy helpu i feddwl ymlaen. Cofiwch gadw golwg allan ar fy ngwefannau cymdeithasol i weld beth sydd yn mynd ymlaen tu ôl i’r llenni! Diolch